KONKURSI

Slika
Na osnovu članova 34. i 35. Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/10, 5/11, 14/11, 2/12, 8/13, 10/14, 9/15, 13/16, 14/17, 11/18 i 14/18) i Odluke o pokretanju postupka izbora i raspisivanja konkursa za izbor kandidata i imenovanje di...
Slika
Na osnovu članova 23. i 27. Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/10, 5/11, 14/11, 2/12, 8/13, 10/14, 9/15, 13/16, 14/17, 11/18 i 14/18) i člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("S...
Slika
Na osnovu Odluke o poništenju javnog konkursa, broj: 02-02-227-20/19 od 19.07.2019.godine, Privremena komisija za izbor i imenovanje Skupštine Tuzlanskog kantona objavljuje PONIŠTENJE JAVNOG KONKURSA ZA IMENOVANJE ČLANOVA NEZAVISNOG ODBORAPoništava se Javni konkurs za imenovanje članova Nezavisnog odbor...

Javni konkurs

za imenovanje članova Nezavisnog odbora

03.07.2019 08:54
Slika
Na osnovu članova 23. i 27. Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/10, 5/11, 14/11, 2/12, 8/13, 10/14, 9/15, 13/16, 14/17, 11/18 i 14/18) i člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("S...

JAVNI OGLAS

o prijemu namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

05.05.2018 08:43
Slika
Na osnovu člana 74. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 7/17 i 10/17), i čl. 6. i 9. Pravilnika o radnim odnosima u Službi Skupštine Tuzlanskog kantona broj:02-02-339-1/17 od 09.06.2017. godine sekretar Skupštine Tuzlanskog kantona, dana 4.5.2018. g...
0 0