KONKURSI

Slika
Na osnovu Odluke o poništenju javnog konkursa, broj: 02-02-291-5/22 od 14.06.2022. godine, Komisija za izbor i imenovanja Skupštine Tuzlanskog kantona objavljuje PONIŠTENJEJavnog konkursa za imenovanje jednog člana Nezavisnog odbora - državnog službenika koji nije zaposlen u Ministarstvu unutr...
Slika
Na osnovu članova 23. i 27. Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/10, 5/11, 14/11, 2/12, 8/13, 10/14, 9/15, 13/16, 14/17, 11/18 i 14/18) i člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("S...

JAVNI OGLAS o prijemu namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Viši referent – administrativno-tehnički sekretar

05.04.2022 07:43
Slika
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n a- Služba Skupštine - Broj: 02-30-160-9/22Tuzla, 04.04.2022.godineNa osnovu člana 74. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 7/17, 10/17, 10/...
Slika
Na osnovu članova 34. i 35. Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/10, 5/11, 14/11, 2/12, 8/13, 10/14, 9/15, 13/16, 14/17, 11/18 i 14/18) i Odluke o pokretanju postupka izbora i raspisivanja konkursa za izbor kandidata i imenovanje di...
Slika
 „Na osnovu članova 23. i 27. Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/10, 5/11, 14/11, 2/12, 8/13, 10/14, 9/15, 13/16, 14/17, 11/18 i 14/18) i člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Služ...
0 0