Slika
koja će se održati u četvrtak, 25.2.2021. godine, sa početkom u 9,30 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli
Slika
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n a- Komisija za jednakopravnost spolovaSkupštine Tuzlanskog kantona -Broj: 02-02-149-1/21Tuzla, 18.2.2021.g. Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za jednokopravnost spolova Sk...
Slika
koja će se održati u srijedu, 24.02.2021. godine, sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona
Slika
koja će se održati u srijedu 24.2.2021. godine sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona
0 0