KOLEGIJ SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA

Sa ciljem unapređenja, efikasnosti i usklađivanja rada, Skupština uspostavlja Kolegij Skupštine (u daljem tekstu: Kolegij) kojeg čine:

  1. predsjednik i zamjenici predsjednika Skupštine,
  2. predsjednici klubova poslanika političkih stranaka zastupljenih u Skupštini,
  3. sekretar Skupštine.

           
U okviru svojih prava i dužnosti Kolegij:
- utvrđuje prijedlog godišnjeg Programa rada Skupštine,
- osigurava realizovanje prava i dužnosti poslanika za pokretanje inicijativa za djelovanje Skupštine i ukupno obavljanje njihove funkcije i uloge,
- osigurava saradnju sa klubovima naroda i klubovima političkih stranaka i između njih,
- utvrđuje prijedlog poslovnika,
- koordinira rad radnih tijela Skupštine i saradnju Skupštine i njenih radnih tijela,
- osigurava realizovanje prava i dužnosti Skupštine prema premijeru i Vladi,
- koordinira aktivnostima u pripremi sjednica Skupštine,
- utvrđuje prijedlog dnevnog reda za sjednice Skupštine,
- razmatra inicijative i prijedloge upućene Skupštini.

           
Kolegij radi u sjednicama.
Sjednice Kolegija održavaju se najmanje dva puta između dva zasjedanja Skupštine.
Sjednice Kolegija saziva i vodi predsjednik Skupštine.
Sjednicama Kolegija, po pozivu predsjednika ili na vlastiti zahtjev, prisustvuje premijer, ministri u Vladi, sekretar Vlade ili ovlašteni predstavnici Vlade i ministarstava.
Sjednicama Kolegija, po zaključku Kolegija, mogu prisustvovati i drugi poslanici u Skupštini.

           
Na sjednicama Kolegija vodi se zapisnik.
Zapisnik sa sjednica Kolegija redovno se dostavlja na uvid članovima Kolegija.
Sekretar Skupštine odgovoran je za vođenje zapisnika na sjednicama Kolegija.
Zapisnik potpisuje predsjednik Skupštine.
Sjednice Kolegija su javne.

           
Članovi Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona su:

1. Slađan Ilić
2. Lejla Vuković
3. Vedrana Petrović
4. Enisa Hasanagić
5. Dževad Hadžić
6. Mahir Mešalić
7. Nedžad Hamzić
8. Mirnes Gušić
9. Selim Bešlagić
10. Šekib Umihanić
11. Senad Alić
12. Husein Tokić

0 0