Rezolucije i deklaracije

Rezolucija o prevenciji i borbi protiv svih oblika nasilja nad ženama

 

Na osnovu člana 24. tačka n) Ustava Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona”, br. 7/97 i 3/99 i “Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 i 10/04), i člana 113. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 13/19), na prijedlog poslanica Silve Banović, Lejle Ćebić-Đerzić, Amile Hodžić, Mirele Memić, Amre Nadarević Vodenčarević i Vedrane Petrović, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 15.12.2023. godine, donosi

Rezoluciju o prevenciji i borbi protiv svih oblika nasilja nad ženama

I.
Imajući u vidu da je Tuzlanski kanton institucionalno ali i kroz rad civilnog sektora prednjačio u provođenju mjera s ciljem prevencije i borbe protiv svih oblika nasilja, Skupština Tuzlanskog kantona je stava da, ponovo, moramo među prvima načiniti krupne iskorake naprijed.
Napominjući da je povećan broj ubistava žena i sve brutalnijih oblika nasilja, neophodno je iskazati jasan stav i opredjeljenost Skupštine Tuzlanskog kantona i Vlade Tuzlanskog kantona s ciljem prevencije i borbe protiv svih oblika nasilja.
Naglašavajući obavezu države Bosne i Hercegovine da promiče i štiti ljudska prava i temeljne ljudske slobode, prepoznavajući da je nasilje nad ženama društveni problem koji se zasniva na stvaranju slike nejednakosti u odnosu na spol, te davanju prioriteta osnaživanju žena kroz edukaciju i omogućavanje njihove ekonomske nezavisnosti, a imajući u vidu da je porodično nasilje nad ženama pitanje osnovnih prava i potvrđujući da je diskriminacija na osnovu spola u suprotnosti s Općom deklaracijom ljudskih prava, Konvencijom o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, Poveljom Ujedinjenih naroda, Istanbulskom konvencijom,

Skupština Tuzlanskog kantona donosi Rezuluciju kojom se naglašava da je jedan od prioriteta Tuzlanskog kantona zaštita prava žena na adekvatno preveniranje, prepoznavanje, smanjivanje i eliminisanje svih oblika nasilja, uključujući verbalno nasilje, objektivizaciju žena, uznemiravanje, prisilu, seksualno i psihičko nasilje, i opredjeljuje se da aktivnosti i inicijative na nivou Tuzlanskog kantona budu usmjerene na:
• oštro osuđivanje nasilja nad ženama;
• usvajanje, ojačavanje i provođenje propisa, procedura i zakona koji se tiču nasilja nad ženama, kao i pregled, revidiranje i ocjenu postojećih propisa i zakona koji propisuju kaznene mjere i uspostavljaju odgovarajuću pravnu zaštitu žrtvama nasilja, kao i pružanje pravne i socijalne pomoći;
• osiguravanje pravilne istrage i krivični progon počinitelja nasilja nad ženama;
• revidiranje i ojačavanje dosadašnjih i kreiranje i usvajanje novih politika s ciljem jačanja preventivnih mjera i zaštite prava žena, kao i pojačavanje mjera usmjerenih na sprečavanje nasilja nad ženama;
• obrazovno, ekonomsko i socijalno sprečavanje, minimiziranje i/ili adekvatno pravno kažnjavanje svakog oblika nasilja nad ženama;
• podržavanje psihološke rehabilitacije za počinitelje nasilja;
• osiguravanje veće zaštite žena žrtava nasilja, između ostalog osiguravanje ili pružanje odgovarajućih obuka za profesionalce koji se bave nasiljem nad ženama, s posebnim naglaskom na policijske službenike, pravosudne i pravne službenike, zdravstveno/medicinsko osoblje i socijalne radnike;
• revidiranje, ojačavanje i osiguravanje policijskih protokola i postupaka sa ciljem osiguravanja odgovarajućih radnji za zaštitu žrtava nasilja;
• olakšavanje pružanja pomoći žrtvama nasilja prilikom podnošenja policijskih prijava, u procesu traženja pravne zaštite, kao i prilikom primanja medicinske podrške i liječenja;
• osiguravanje finansijske podrške institucijama i organizacijama koje se bave pitanjima nasilja nad ženama;
• poticanje rada nevladinih organizacija i civilnih (građanskih) društava, kao što su ženske organizacije i organizacije u zajednici, koji za cilj imaju podizanje svijesti, preveniranje i suzbijanje nasilja nad ženama, kao i pružanje podrške ženama;
• intenziviranje napora za podizanje društvene i individualne svijesti o nasilju nad ženama kroz edukacijske planove i programe i medijske kampanje.

II.
Pozivajući se na Porodični zakon Federacije BiH, Zakon o zaštiti od nasilja u porodici Federaciji BiH, Krivični zakon FBiH, Zakon o ravnopravnosti spolova Bosne i Hercegovine, Zakon o zabrani diskriminacije u Bosne i Hercegovine, CEDAW - Konvenciju o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena, Strategiju za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici u Federacije BiH, Gender akcioni plan Bosne i Hercegovine, Skupština Tuzlanskog kantona se opredijeljuje da obaveže Vladu Tuzlanskog kantona da svoje aktivnosti usmjeri na:
• Formiranje posebnih odjela za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici, pri svim policijskim upravama u Tuzlanskom kantonu, uz adekvatnu zastupljenost socijalnih pedagoga/psihologa, drugih stručnih lica, a vodeći računa o ravnopravnoj zastupljenosti spolova;
• Osnivanje i jačanje postojećih centara za mentalno zdravlje u svim lokalnim zajednicama u Tuzlanskom kantonu, u punom kapacitetu;
• Kontinuirani rad na educiranju policijskih službenika, tužitelja, sudija i predstavnika centara za socijalni rad;
• Nastavak započetih aktivnosti s ciljem osnivanja Zavoda za liječenje bolesti ovisnosti, kao jednog od preduslova za kvalitetno sprovođenje zaštitnih mjera definisanih zakonom;
• Organizovanje edukacija u odgojno-obrazovnim ustanovama u svrhu prevencije, prepoznavanja i reagovanja na nasilje, od najranije dobi;
• Podizanje svijesti građanki i građana Tuzlanskog kantona i cjelokupne javnosti o problemu sve veće prisutnosti nasilja u društvenoj zajednici, kroz organizovanje medijskih kampanja, koje će za cilj imati informisanje žrtava nasilja o načinu i mjestima pristupanja službama za podršku, ostvarivanju prava, kao i samom procesu prijave nasilja.

III.
Skupština Tuzlanskog kantona svim jedinicama lokalne samouprave predlaže da imenuju interdisciplinarnu radnu grupu, odnosno koordinacione timove za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici, koji će biti formirani po uzoru na Koordinacioni tim za izradu Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici na nivou Tuzlanskog kantona.
Koordinacioni tim za prevenciju i borbu protiv nasilja treba da čine predstavnici policijske uprave općine/grada, doma zdravlja, centra za socijalni rad, obrazovnih ustanova, općinskog suda, nevladinih organizacija koje se bave navedenim pitanjima, socijalni pedagog/psiholog.
Zadatak koordinacionog tima na lokalnom nivou je da prati realizaciju Akcionog plana za područje Tuzlanskog kantona, koordinira rad svih nadležnih institucija na njegovom provođenju i nadležnima dostavlja godišnje izvještaje o realizaciji istog, sa ciljem da se:
• Unaprijede znanja i vještine osoba koje se profesionalno bave pitanjima prevencije i borbe protiv nasilja;
• Unaprijedi metodologiju za prikupljanje podataka o slučajevima nasilja;
• Poveća društvena svijest o nasilju u porodici i oblicima socijalno prihvatljivog, nenasilničkog ponašanja;
• Razvije multidisciplinarni/multisektorski pristup u lokalnim zajednicama u pružanju odgovarajućih vidova zaštite i tretmana žrtvama nasilja u porodici i rada sa osobama koje su počinile nasilje u porodici.

IV.
Priznajući da je nasilje nad ženama pitanje od javnog interesa, Skupština Tuzlanskog kantona zahtijeva od cjelokupne zajednice sistemski pristup i poduzimanje mjera kako bi se isto spriječilo, minimiziralo ili adekvatno kaznilo.

V.
Ova rezolucija bit će objavljena u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“ i dostavljena Vladi Tuzlanskog kantona i svim jedinicama lokalne samouprave na području Tuzlanskog kantona.BOSNA I HERCEGOVINA                                                                       Predsjednik
Federacija Bosne i Hercegovine                                              Skupštine Tuzlanskog kantona
TUZLANSKI KANTON
S k u p š t i n a                                                                                   Žarko Vujović

Broj: 01-02-621-38/23
Tuzla, 15.12.2023. godine

Deklaracija o dešavanjima u Palestini

 

Na osnovu člana 24. stav 1. tačka n) Ustava Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona“, br. 7/97 i 3/99 i „Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 19/99, 10/00, 14/02, 6/04 i 10/04) i člana 112. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/19 i 5/20), na prijedlog Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 30.10.2023. godine, donosi


DEKLARACIJU
o dešavanjima u Palestini

1. Skupština Tuzlanskog kantona zahtijeva trenutačno, trajno i održivo humanitarno primirje u Gazi i ostalim dijelovima Palestine.
2. Skupština Tuzlanskog kantona zahtijeva od svih strana da se pridržavaju međunarodnog humanitarnog prava.
3. Skupština Tuzlanskog kantona zahtijeva stalno, dostatno i nesmetano pružanje osnovnih životnih zaliha i usluga stanovništvu Palestine.
4. Skupština Tuzlanskog kantona osuđuje sva djela nasilja protiv palestinskih i izraelskih civila, uključujući sva djela terora i neselektivnih napada, kao i sva djela provokacije, poticanja i razaranja.
5. Skupština Tuzlanskog kantona poziva na trenutačno i bezuvjetno oslobađanje svih zarobljenih civila, obezbjeđenje njihove sigurnosti, dobrobiti i humanog postupanja u skladu s međunarodnim pravom.
6. Skupština Tuzlanskog kantona ovom deklaracijom šalje poruke o neophodnosti prestanka rata i vraćanja na ranije započete pregovore.
7. Ova deklaracija odražava moralne i humanitarne vrijednosti Skupštine Tuzlanskog kantona i poziva na rješavanje sukoba na Bliskom Istoku mirnim putem i poštivanjem međunarodnih normi i prava čovjeka.
8. Ova deklaracija je nastavak usvojene Rezolucije u Ujedinjenim nacijama, 27.10.2023. godine
9. Ova deklaracija će biti objavljena u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“.


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine                                                                            Predsjednik
TUZLANSKI KANTON                                                                                 Skupštine Tuzlanskog kantona
S K U P Š T I N A
                                                                                                                           Žarko Vujović
Broj: 01-02-548-2/23
Tuzla, 30.10.2023. godine
0 0