ZAKLJUČCI SKUPŠTINE X SAZIV - 2022. - 2026.

13. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona , 24.7.2023. godine

 

rb

broj zaključka,

broj i datum sjednice

naziv materijala ili tačke dnevnog reda

sadržaj zaključka

kome je upućen

postupanje po zaključku (povratna informacija)

1.

Broj: 01-02-394-32/23

13. sjednica, 24.7.2023. g.

inicijativa poslanika Lejle Vuković i Smaje Mandžića

Skupština TK prihvata inicijativu poslanika Lejle Vuković i Smaje Mandžića kojom zadužuje Ministarstvo za boračka pitanja TK da pristupi izmjenama i dopunama Zakona o značajnim datumima i ličnostima na području TK i to člana 4. i člana 5. kako bi se 16.07.1995. godine obilježavao kao dan kada su jedinice 28. divizije i civili Podrinja koji su se zatekli u enklavi, izašli na slobodnu teritoriju, te da se konkretiziraju nosioci obilježavanja ovog datuma.

Min. za boračka pitanja

 

2.

Broj: 01-02-394-29/23

13. sjednica, 24.7.2023. g

inicijativa poslanika Lejle Vuković i Smaje Mandžića

Skupština TK prihvata inicijativu poslanika Lejle Vuković i Smaje Mandžića kojom zadužuje Ministarstvo obrazovanja i nauke TK za izmjene nastavnih planova i programa za zanimanja frizer-vlasuljar, kuhar i slične predmete u skladu sa potrebama.

Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

3.

Broj: 01-02-394-36/23

13. sjednica, 24.7.2023. g

inicijativa poslanika Lejle Vuković i Smaje Mandžića

Skupština TK prihvata inicijativu poslanika Lejle Vuković i Smaje Mandžića kojom zadužuje Ministarstvo obrazovanja i nauke TK za ukidanje polaganja eksterne mature u osnovnim i srednjim školama na području TK.

Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

4.

Broj: 01-02-394-34/23

13. sjednica, 24.7.2023. g

inicijativa poslanika Izena Hajdarevića i Silve Banović

Skupština TK prihvata inicijativu poslanika Izena Hajdarevića i Silve Banović kojom se zadužuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK da oslobodi od plaćanja zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta lica ili privredne subjekte koji su pretrpjeli štete usljed plavljenja/vodenih bujica nakon kišnih padavina u proljeće 2023. godine.

 

 

5.

Broj: 01-02-394-33/23

13. sjednica, 24.7.2023. g

inicijativa poslanika Izena Hajdarevića i Silve Banović

Skupština TK prihvata inicijativu poslanika Izena Hajdarevića i Silve Banović kojom se zadužuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK da napravi izmjenu u Pravilniku o ostvarivanju novčanih podrški po modelu podrške proizvodnji koji predviđa da se na strnim žitima traži tzv. „otkupni blok“ (prilikom aplikacije na posticaje), te da se umjesto toga prilaže Obrazac Š-03 i Obrazac Š-pom (obrasci za elementarne nepogode).

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

6.

Broj: 01-02-394-31/23

13. sjednica, 24.7.2023. g

inicijativa poslanika Vahidina Smajlovića

Skupština TK prihvata inicijativu poslanika Vahidina Smajlovića kojom se zadužuju Vlada TK i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK da kroz Izmjene i dopune Budžeta TK za 2023. godinu ili u Budžetu TK za 2024. godinu obezbijede sredstva za izgradnju i uspostavu sistema protivgradne zaštite na području Grada Tuzla, Grada Živinice i Općine Kalesija.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

7.

Broj: 01-02-394-30/23

13. sjednica, 24.7.2023. g

inicijativa poslanica Silve Banović, Lejle Ćebić Đerzić, Amile Hodžić, Mirele Memić, Amre Nadarević Vodenčarević i Vedrane Petrović

Skupština TK prihvata inicijativu poslanica Silve Banović, Lejle Ćebić Đerzić, Amile Hodžić, Mirele Memić, Amre Nadarević Vodenčarević i Vedrane Petrović kojom se zadužuju Vlada TK, Ministarstvo obrazovanja i nauke TK i Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK da u skladu sa nadležnostima pristupe stvaranju uslova i iznalaženja rješenja za izgradnju fiskulturne školske sale za potrebe nastave tjelesnog odgoja u Elektrotehničkoj školi u Tuzli kao baze za razvoj školskog sporta.

Vlada TK, Ministarstvo obrazovanja i nauke TK i Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK

 

8.

Broj: 01-02-395-8/23

13. sjednica, 24.7.2023. g

inicijativa Komisije za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

I. Skupština TK traži od Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da hitno pripremi i dostavi u parlamentarnu proceduru izmjene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službene novine F BiH“, broj: 52/09), a koje bi otklonile proceduralne barijere u građenju solarnih elektrana na poljoprivrednom zemljištu.

II. Skupština TK daje podršku inicijativi Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK, a koja se tiče izmjene člana 47. stav (4) i dopune člana 48. navedenog Zakona kojima bi se omogućilo postavljanje panela i gradnja privremenih objekata za potrebe solarne elektrane na period do 30 godina.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

 

9.

Broj: 01-02-394-35/23

13. sjednica, 24.7.2023. g

Inicijativa poslanika Šekiba Umihanića

Skupština TK prihvata inicijativu poslanika Šekiba Umihanića kojom se zadužuje rektor i Senat Javne ustanove Univerzitet u Tuzli da uvedu godišnju nagradu „Ljekari Srebrenice“ za najbolje studente Medicinskog fakulteta - opći smjer za odličan uspjeh u školovanju i posebnu godišnju nagradu najboljem ljekaru za doprinos nauci i struci.

rektor i Senat Javne ustanove Univerzitet u Tuzli

 

10.

Broj: 01-02- 406 - 3 /23

13. sjednica, 24.7.2023. g

Informacija o provedenoj analizi radi detektovanja nedostataka u oblasti obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstva, pravosuđa i unutrašnjih poslova sa prijedlogom mjera s ciljem prevencije maloljetničke delinkvencije i poboljšanja sigurnosti u školama na području TK

I. Skupština TK je razmatrala i primila k znanju Informaciju o provedenoj analizi radi detektovanja nedostataka u oblasti obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstva, pravosuđa i unutrašnjih poslova sa prijedlogom mjera s ciljem prevencije maloljetničke delinkvencije i poboljšanja sigurnosti u školama na području TK.

II. Skupština TK upućuje zahvalnost interresornoj radnoj grupi na temeljitoj i blagovremenoj informaciji.

III. Skupština TK zadužuje resorna ministarstva, koja su nosioci mjera iz Informacije da svakih 60 dana dostave izvještaj o realizaciji istih.

IV. Skupština TK traži od Vlade TK da pripremi nacrt Zakona o osnivanju Zavoda za bolesti ovisnosti u Tuzlanskom kantonu.

V. Skupština TK traži od Ministarstva unutrašnjih poslova TK da prilikom predlaganja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i municiji obavezno uzme u obzir i u prijedlog navedenog Zakona uvrsti diskusije poslanika sa sjednice Skupštine TK od 24.07.2023.godine.

VI. Skupština TK podržava dalje jačanje kadrovskih kapaciteta Ministarstva unutrašnjih poslova TK.

VII. Skupština TK podržava započete aktivnosti vezano za fizičko i tehničko obezbjeđenje u školama i zadužuje resorno ministarstvo i Vladu TK da ih realizuje u što kraćem roku.

VIII. Skupština TK traži od Vlade TK i resornih ministarstava da podzakonske akte koji proizilaze iz realizacije mjera navedenih u Informaciji dostave Skupštini TK.

Vlada TK

 

11.

Broj: 01-02- 383-5 /23

13. sjednica, 24.7.2023. g

prijedlog amandmana od LXXXIII do LXXXVII na Ustav TK

Prijedlog amandmana od LXXXIII do LXXXVII na Ustav TK, Skupština TK stavlja na javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Zadužuje se Komisija za ustavna pitanja Skupštine TK da provede javnu raspravu i podnese izvještaj Skupštini TK o provedenoj raspravi

Komisija za ustavna pitanja

 

12.

Broj: 01-02-306-2/23

13. sjednica, 24.7.2023. g

nacrt Strategije razvoja turizma TK za period 2022-2027. godina

Skupština TK prihvata nacrt Strategije razvoja turizma TK za period 2022-2027. godina i konstatuje da nacrt može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Zakona, sa stavovima i primjedbama na nacrt Zakona koje su izložila radno tijelo i poslanik na sjednici Skupštine.

Nacrt Strategije razvoja turizma TK za period 2022-2027. godina stavlja se na javnu raspravu u trajanju 30 dana.

Javnu raspravu će provesti Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja, sumirati rezultate javne rasprave i sačiniti izvještaj koji će dostaviti Vladi TK i poslanicima Skupštine TK uz prijedlog Strategije razvoja turizma TK za period 2022-2027. godina.

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja, sumirati

 

13.

Broj: 01-02-311-2/23

13. sjednica, 24.7.2023. g

Izvještaj o radu Komisije za koncesije TK za 2022. godinu

Skupština TK prihvata Izvještaj o radu Komisije za koncesije TK za 2022. godinu.

 

 

14.

Broj: 01-02-312-2/23

13. sjednica, 24.7.2023. g

Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Arhiv TK za period 01.01.-31.12.2022. godine

Skupština TK prihvata Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Arhiv TK za period 01.01.-31.12.2022. godine.

 

 

15.

Broj: 01-02-313-2/23

13. sjednica, 24.7.2023. g

Izvještaj o radu Javne ustanove Specijalna biblioteka „Behram-beg“ u Tuzli za 2022. godinu

Skupština TK prihvata Izvještaj o radu Javne ustanove Specijalna biblioteka „Behram-beg“ u Tuzli za 2022. godinu.

 

 

16.

Broj: 01-02-314-2/23

13. sjednica, 24.7.2023. g

Izvještaj o radu Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla za 2022. godinu

Skupština TK prihvata Izvještaj o radu Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla za 2022. godinu.

 

 

17.

Broj: 01-02-349-2/23

13. sjednica, 24.7.2023. g

Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK za period januar-decembar 2022. godine

Skupština TK prihvata Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK za period januar-decembar 2022. godine.

 

 

18.

Broj: 01-02-350-2/23

13. sjednica, 24.7.2023. g

Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Bosanski kulturni centar TK za 2022. godinu

Skupština TK prihvata Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Bosanski kulturni centar TK za 2022. godinu.

 

 

19.

Broj: 01-02-366-2/23

13. sjednica, 24.7.2023. g

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica za period 01.01. - 31.12.2022. godine

Skupština TK prihvata Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica za period 01.01. - 31.12.2022. godine.

 

 

20.

Broj: 01-02-375-2/23

13. sjednica, 24.7.2023. g

Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Muzej istočne Bosne Tuzla u 2022. godini

Skupština TK prihvata Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Muzej istočne Bosne Tuzla u 2022. godini.

 

 

21.

Broj: 01-02- 307 - 3 /23

13. sjednica, 24.7.2023. g

Program mjera za prevazilaženje nepravilnosti konstatovanih od strane Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine u Izvještaju o finansijskoj reviziji Javnog preduzeća „Šume TK“ d.d. Kladanj

Skupština TK prihvata Program mjera za prevazilaženje nepravilnosti konstatovanih od strane Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine u Izvještaju o finansijskoj reviziji Javnog preduzeća „Šume TK“ d.d. Kladanj.

 

 

22.

Broj: 01-02-663-10/22

13. sjednica, 24.7.2023. g

Zaključak Vlade TK, a u vezi inicijative Građanskog pokreta „Buđenje“,

Skupština TK prihvata Zaključak Vlade TK u vezi sa inicijativom Građanskog pokreta „Buđenje“ za izmjene i dopune Zakona o proglašenju dijela područja planine Konjuh Zaštićenim pejzažom „Konjuh“.

 

 

23.

Broj: 01-02-191-6/23

13. sjednica, 24.7.2023. g

nacrt federalnog Zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške osoba sa invaliditetom

I. Skupština TK prihvata Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK i izvještaj Komisije za rad i socijalnu politiku Skupštine TK na nacrt federalnog Zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške osoba sa invaliditetom.

II. Mišljenje i izvještaj iz tačke I. ovog zaključka uputit će se Domu naroda Parlamenta F BiH.

 

Dom naroda Parlamenta F BiH

 

24.

Broj: 01-02-303-6/23

13. sjednica, 24.7.2023. g

prednacrt federalnog Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba

I. Skupština TK prihvata Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK i izvještaj Komisije za rad i socijalnu politiku Skupštine TK na prednacrt federalnog Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba.

II. Mišljenje i izvještaj iz tačke I. ovog zaključka uputit će se Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike F BiH

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

 

12. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, 6.7.2023. godine

 

rb

broj zaključka,

broj i datum sjednice

naziv materijala ili tačke dnevnog reda

sadržaj zaključka

kome je upućen

postupanje po zaključku (povratna informacija)

1.

Broj: 01-02-363-11/23

12. sjednica, 6.7.2023. g.

Informacija na temu „Problemi i iznalaženje rješenja na Javnoj zdravstvenoj ustanovi Univerzitetski klinički centar Tuzla“

Skupština TK zadužuje menadžment Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla da napravi hitan radni sastanak sa načelnicima svih klinika, te sačini listu prioriteta trenutnih potreba (oprema, kadar), te navedenu listu dostavi Vladi TK i Skupštini TK sa orijentacionim iznosom cijene koštanja opreme.

Menadžmentu UKC-a

 

 

 

Broj: 01-02-363-12/23

12. sjednica, 6.7.2023. g.

Informacija na temu „Problemi i iznalaženje rješenja na Javnoj zdravstvenoj ustanovi Univerzitetski klinički centar Tuzla“

Skupština TK poziva Vladu F BiH da se bez konsultacija i dogovora sa suosnivačem Skupštinom TK, odnosno Vladom TK, suzdrži od svih postupaka i izjava kojima se izvan granica svoje nadležnosti, zaključcima i drugim aktima žele preuzeti samo prava u Javnoj zdravstvenoj ustanovi Univerzitetski klinički centar Tuzla, dok se apsolutno ne spominju bilo kakve obaveze kao suosnivača.

Skupština TK poziva Vladu F BiH da, u ime F BiH kao suosnivača, shodno tački III, odnosno IV odluka o preuzimanju osnivačkih prava, u najkraćem mogućem roku, a najduže u roku od 90 dana, započne pregovore sa Tuzlanskim kantonom, pripremi i zaključi Ugovor o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima osnivača Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla, što bi rezultiralo deblokadom najznačajnijih postupaka za Ustanovu, okončanje postupka preregistracije, a osnivači bi u cjelosti preuzeli svoja prava, obaveze i odgovornosti.

Iz tog razloga Skupština TK formira radnu grupu u sastavu: ministrica zdravstva TK, direktor Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla, predsjednik Komisije za zdravstvo Skupštine TK, predsjednik Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja TK i zamjenik predsjednika Skupštine TK – Boris Krešić, sa zadatkom da u ime Skupštine TK, započnu pregovore sa Vladom F BiH o izradi i sadržaju Ugovora o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima osnivača Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla, sa posebnim fokusom na preuzimanje finansijskih obaveza spram preuzetih osnivačkih prava, te da o rezultatima svojih aktivnosti obavijesti Vladu TK i Skupštinu TK.

Skupština TK poziva Vladu F BiH da odmah obezbijedi iznos od minimalno 25.000.000,00 KM (slovima: dvadesetpet miliona KM) za nabavku nužno potrebne opreme, te da se planiraju i dodatna finansijska sredstva za sanaciju duga i nabavku opreme.

Skupština TK poziva Vladu F BiH da obezbijedi ravnopravan tretman svih kliničkih bolnica u Federaciji Bosne i Hercegovine po pitanju finansijske konsolidacije i drugih finansijskih ulaganja u skladu sa javnim kriterijima.

Vladu F BiH

 

 

Broj: 01-02-363-13/23

12. sjednica, 6.7.2023. g.

Informacija na temu „Problemi i iznalaženje rješenja na Javnoj zdravstvenoj ustanovi Univerzitetski klinički centar Tuzla“

Skupština TK zadužuje upravu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla da u roku od 30 dana, Skupštini TK dostavi izvještaj o obavezama prema dobavljačima čija dugovanja prelaze iznos od 5.000,00 KM zaključno sa 30.06.2023. godine, u kojem bi bila navedena dugovanja po roku dospijeća (dospjelo i nedospjelo na naplatu), te za dospjele obaveze napraviti specifikaciju sa periodom kašnjenja plaćanja (kasni do godinu, do tri godine i preko tri godine dana).

 

JZU UKC

 

11. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, 21.6.2023. godine

Podnaslov

rb

broj zaključka,

broj i datum sjednice

naziv materijala ili tačke dnevnog reda

sadržaj zaključka

kome je upućen

postupanje po zaključku (povratna informacija)

1.

Broj: 01-02-359-2/23

11. sjednica, 21.06.2023. g.

Informacija o stanju sigurnosti u osnovnim i srednjim školama na području TK sa posebnim osvrtom na dešavanja u JU OŠ „Lukavac Grad“ Lukavac

Skupština TK prihvatajući Informaciju o stanju sigurnosti u osnovnim i srednjim školama na području TK sa posebnim osvrtom na dešavanja u JU OŠ „Lukavac Grad“ Lukavac podržava namjeru Vlade TK za iznalaženje rješenja u vezi iznesene problematike.

Skupština TK zadužuje Vladu TK da u cilju realizacije prijedloga mjera iz dostavljene informaciju kao i prijedloga zaključaka i sugestija iznesenih u okviru diskusija od strane poslanika u Skupštini TK, imenuje Radnu grupu koju će činiti predstavnici Ministarstva obrazovanja i nauke, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, Ministarstva zdravstva, Ministarstva pravosuđa i uprave, sindikata zaposlenih u obrazovanju, Vijeća roditelja, Kantonalnog tužilaštva TK, JU Odgojni centar TK, Aktiva direktora osnovnih i srednjih škola, relevantnog fakulteta JU Univerziteta u Tuzli (Edukacijsko rehabilitacijski fakultet), Foruma direktora centara za socijalni rad TK, JP RTV TK i drugih relevantnih subjekata.

Radna grupa će, imajući u vidu sve prijedloge i sugestije koje su izložili poslanici Skupštine TK, u roku od 30 dana provesti sveobuhvatnu analizu s ciljem detektovanja nedostataka u oblasti obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstva, pravosuđa i unutrašnjih poslova, te Vladi TK dostaviti odgovarajuću informaciju sa potrebnim prijedlogom dokumenata i akata na dalje postupanje i dostavljanje Skupštini TK na razmatranje.

Vlada TK

 

 

9. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, 31.5.2023. godine

Podnaslov

rb

broj zaključka,

broj i datum sjednice

naziv materijala ili tačke dnevnog reda

sadržaj zaključka

kome je upućen

postupanje po zaključku (povratna informacija)

1.

Broj: 01-02-278-31/23

9. sjednica, 31.05.2023. g.

inicijativa poslanika Fadila Kudumovića

Skupština TK prihvata inicijativu poslanika Fadila Kudumovića kojom zadužuje Vladu TK i Ministarstvo unutrašnjih poslova TK za ukidanje takse za prijavu skupa svih sportskih kolektiva/udruženja i ukidanje plaćanja naknade Ministarstvu unutrašnjih poslova TK za osiguranje sportskih manifestacija.

Vlada TK

MUP TK

 

2.

Broj: 01-02-278-33/23

9. sjednica, 31.05.2023. g.

inicijativa poslanika Fadila Kudumovića

Skupština TK prihvata inicijativu poslanika Fadila Kudumovića kojom zadužuje Vladu TK, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK i Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK, te JP Šume TK za hitno rješavanje pitanja izgradnje mosta „Zelenika“ na putnom pravcu Oskova - Zlača na rijeci Oskova.

Vlada TK, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK i Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK, JP Šume TK

Odgovor Min. poljoprivrede, šumarstva i vooprivrede, 02-02-278-81/23 od 22.6.'23.

3.

Broj: 01-02-278-32/23

9. sjednica, 31.05.2023. g.

inicijativa poslanika Fadila Kudumovića

Skupština TK prihvata inicijativu poslanika Fadila Kudumovića kojom zadužuje Vladu TK i Ministarstvo obrazovanja i nauke TK za sufinansiranje novčanih sredstava za organizovanje škole u prirodi za učenike osnovnih škola u Tuzlanskom kantonu.

Vlada TK i Ministarstvo obrazovanja i nauke TK

 

4.

Broj: 01-02-278-30/23

9. sjednica, 31.05.2023. g.

inicijativa poslanice Ivane Mijatović

Skupština TK prihvata inicijativu poslanice Ivane Mijatović kojom zadužuje Vladu TK i Ministarstvo obrazovanja i nauke TK da se povećaju budžetska sredstva na poziciji kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava - potrošačka jedinica 1101002020 i to za 4 miliona KM za finansiranje nabavke informatičke opreme, kao i opremanje fiskulturnih sala i nabavke rekvizita u fiskulturnim salama, pri čemu će Ministarstvo obrazovanja i nauke TK napraviti program kako bi se utvrdili kriteriji za raspodjelu sredstava na osnovu kojeg će se naznačena sredstva dodjeljivati školama.

Vlada TK i Ministarstvo obrazovanja i nauke TK

 

5.

Broj: 01-02-278-26/23

9. sjednica, 31.05.2023. g.

inicijativa Kluba poslanika SDA

Skupština TK prihvata inicijativu Kluba poslanika SDA kojom zadužuje Vladu TK da donese posebnu Uredbu kojom će se definisati kriteriji i načini za prioritetno zapošljavanje djece poginulih branilaca i šehida koji se nalaze na evidenciji JU Zavod za zapošljavanje TK.

Vlada TK

 

6.

Broj: 01-02-278-29/23

9. sjednica, 31.05.2023. g.

inicijativa poslanika Lejle Vuković i Smaje Mandžića

Skupština TK prihvata inicijativu poslanika Lejle Vuković i Smaje Mandžića kojom zadužuju Ministarstvo unutrašnjih poslova TK da pripremi izmjene i dopune člana 111. Zakona o policijskim službenicima TK, a koji se tiče uslova za sticanje prava na penziju policijskog službenika.

MUP TK

 

7.

Broj: 01-02-278-25/23

9. sjednica, 31.05.2023. g.

inicijativa poslanice Suvade Džuzdanović

Skupština TK prihvata inicijativu poslanice Suvade Džuzdanović kojom zadužuje Vladu TK i Ministarstvo pravosuđa i uprave TK da, u saradnji sa nadležnim zemljišnoknjižnim uredima mjesno nadležnih općinskih sudova na području TK, preduzmu radnje i aktivnosti u cilju prevazilaženja dugogodišnjeg problema rješavanja osnovnih ljudskih prava građana tih općina u vezi imovine i omogućavanja dokazivanja ili ostvarivanja prava vlasništva na nekretninama u općinama TK za koje se uspostavom međuentitetske granične linije zemljišna knjiga vodi u opštinama Republike Srpske.

Skupština traži od mjesno i stvarno nadležnih organa za vođenje zemljišnih knjiga za nekretnine na području općina TK za koje se uspostavom međuentitetske granične linije zemljišna knjiga vodi u opštinama Republike Srpske, da pokrenu i sprovedu postupak uspostave novih zemljišnih knjiga za svoja administrativna područja u skladu sa Zakonom o zemljišnim knjigama i drugim relevantnim propisima iz ove oblasti, ili da izvrše preuzimanje zemljišnih knjiga od organa iz Republike Srpske kod kojih se nalaze zemljišne knjige.

Skupština traži od Vlade TK da pruži potrebnu podršku Ministarstvu pravosuđa i uprave i nadležnim općinskim sudovima na području TK u rješavanju navedenog problema.

Vlada TK i Ministarstvo pravosuđa i uprave TK

 

8.

Broj: 01-02-278-28/23

9. sjednica, 31.05.2023. g.

inicijativa poslanika Šekiba Umihanića

Skupština TK prihvata inicijativu poslanika Šekiba Umihanića kojom zadužuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK za prekategorizaciju lokalnog puta na relaciji Bašigovci (Panje) - Gračanica - (Stara dionica Regionalni put R 455a) - Repuh - Tupkovići Gornji - Jelovo Brdo - Kalesija u regionalni put

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK

 

9.

Broj: 01-02-278-27/23

9. sjednica, 31.05.2023. g.

inicijativa poslanika Šekiba Umihanića

Skupština TK prihvata inicijativu poslanika Šekiba Umihanića kojom zadužuje Zavod zdravstvenog osiguranja TK za finansiranje testiranja uznapredovalog adenokarcinoma pluća metodom NGS (nova generacija sekvencioniranja).

ZZO TK

 

10.

Broj: 01-02-289-5/23

9. sjednica, 31.05.2023. g.

prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica

Skupština TK zadužuje Vladu TK i Ministarstvo za boračka pitanja TK da prilikom izrade i donošenja propisa iz člana 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica broj: 01-02-289-4/23 od 31.05.2023. godine, kod utvrđivanja kriterija utvrdi apsolutni prioritet za zapošljavanje djece šehida i poginulih branilaca, kada se radi o prvom zaposlenju.

Vladu TK i Ministarstvo za boračka pitanja TK

 

11.

Broj: 01-02-290-4/23

9. sjednica, 31.05.2023. g.

nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima TK

Skupština TK prihvata nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima TK i konstatuje da nacrt može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Zakona, sa stavovima i primjedbama na nacrt Zakona koje su izložila radna tijela i poslanici na sjednici Skupštine.

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima TK stavlja se na javnu raspravu u trajanju 60 dana.

Javnu raspravu će provesti Ministarstvo unutrašnjih poslova, sumirati rezultate javne rasprave i sačiniti izvještaj koji će dostaviti Vladi TK i poslanicima Skupštine TK uz prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima TK.

Ministarstvo unutrašnjih poslova

 

12.

Broj: 01-02-252-2/23

9. sjednica, 31.05.2023. g.

Izvještaj o radu Vlade TK za 2022. godinu

Skupština TK prihvata Izvještaj o radu Vlade TK za 2022. godinu

 

 

13

Broj: 01-02-253-2/23

9. sjednica, 31.05.2023. g.

Izvještaj o izvršenju Budžeta TK za period 01.01. – 31.12.2022. godine

Skupština TK prihvata Izvještaj o izvršenju Budžeta TK za period 01.01. – 31.12.2022. godine.

 

 

14.

Broj: 01-02-254-2/23

9. sjednica, 31.05.2023. g.

Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta TK za period 01.01. – 31.12.2022. godine

Skupština TK prihvata Izvještaj o o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta TK za period 01.01. – 31.12.2022. godine

 

 

15.

Broj: 01-02-250-2/23

9. sjednica, 31.05.2023. g.

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta TK za period 01.01.-31.12.2022. godine,

Skupština TK prihvata Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta TK za period 01.01.-31.12.2022. godine.

 

 

16.

Broj: 01-02-249-2/23

9. sjednica, 31.05.2023. g.

Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva u Tuzli za period od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine

Skupština TK prihvata Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva u Tuzli za period od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine.

 

 

17.

Broj: 01-02-231-6/23

9. sjednica, 31.05.2023. g.

Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period juli-decembar 2022. godine

Skupština TK prihvata Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period juli-decembar 2022. godine.

 

 

18.

Broj: 01-02-237-2/23

9. sjednica, 31.05.2023. g.

Izvještaj o radu Javne ustanove Odgojni centar TK za period 01.01.-31.12.2022. godine

Skupština TK prihvata Izvještaj o radu Javne ustanove Odgojni centar TK za period 01.01.-31.12.2022. godine.

 

 

19.

Broj: 01-02-255-2/23

9. sjednica, 31.05.2023. g.

Izvještaj o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo TK za period I-XII 2022. godine,

Skupština TK prihvata Izvještaj o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo TK za period I-XII 2022. godine.

 

 

8. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, 26.4.2023. godine

Podnaslov

rb

broj zaključka,

broj i datum sjednice

naziv materijala ili tačke dnevnog reda

sadržaj zaključka

kome je upućen

postupanje po zaključku (povratna informacija)

1.

 

Broj: 01-02-220-17/23

8. sjednica, 26.04.2023. g.

inicijativau poslanika Šekiba Umihanića

Skupština TK prihvata inicijativu poslanika Šekiba Umihanića kojom zadužuje Ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo TK da izrade metodologiju za evaluaciju kvaliteta zdravstvenih usluga koje pruža i javni i privatni sektor na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja TK, i da o realizaciji inicijative svakih 12 mjeseci izvještavaju Skupštinu TK.

Ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo TK

 

2.

Broj: 01-02-220-18/23

8. sjednica, 26.04.2023. g

Kluba poslanika Demokratske fronte

Skupština TK prihvata inicijativu Kluba poslanika Demokratske fronte u Skupštini TK za izmjene Ustava TK, kako bi se Ustavom TK dala jednaka prava svim građanima koji žive u Tuzlanskom kantonu i kako bi građani koji se izjašnjavaju kao „Ostali“ mogli da budu birani za predsjednika ili zamjenika predsjednika Skupštine TK

Ustavnoj komisji Skupštine TK

 

3.

Broj: 01-02-215-2/23

8. sjednica, 26.04.2023. g

Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za period 01.01. – 31.12.2022. godine

Skupština TK prihvata Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za period 01.01. – 31.12.2022. godine.

 

Bez postupanja

4.

Broj: 01-02-214-2/23

8. sjednica, 26.04.2023. g

Godišnji izvještaj o radu Pedagoškog zavoda TK za period 2022. godina

Skupština TK prihvata Godišnji izvještaj o radu Pedagoškog zavoda TK za period 2022. godina.

 

Bez postupanja

5.

Broj: 01-02-213-3/23

8. sjednica, 26.04.2023. g

Izvještaj o radu Javne ustanove Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ Banovići za 2022. godinu

Skupština TK zadužuje menadžment Javne ustanove Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ Banovići da vrši pojačane aktivnosti na zaštiti izvorišta pitke vode sa kojih se vodom snadbijevaju građani općine Banovići, a na način da se poštuju svi zakonski propisi koji regulišu ovu oblast.

JU Zaštićeni pejzaž Konjuh

 

6.

Broj: 01-02-213-2/23

8. sjednica, 26.04.2023. g

Izvještaj o radu Javne ustanove Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ Banovići za 2022. godinu

Skupština TK prihvata Izvještaj o radu Javne ustanove Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ Banovići za 2022. godinu.

 

Bez postupanja

7.

Broj: 01-02-192-2/23

8. sjednica, 26.04.2023. g

Izvještaj o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2022. God

Skupština TK prihvata Izvještaj o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2022. godini.

 

Bez postupanja

8.

Broj: 01-02-166-2/23

8. sjednica, 26.04.2023. g

Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za 2022. godinu

Skupština TK prihvata Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za 2022. godinu.

 

Bez postupanja

9.

Broj: 01-02-158-2/23

8. sjednica, 26.04.2023. g

Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK za period 01.01. – 31.12.2022. godine

Skupština TK prihvata Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK za period 01.01. – 31.12.2022. godine.

 

Bez postupanja

10.

Broj: 01-02-157-2/23

8. sjednica, 26.04.2023. g

Izvještaj o razvoju TK za 2021. godinu

Skupština TK prihvata Izvještaj o razvoju TK za 2021. godinu.

 

Bez postupanja

11.

Broj: 01-02-202-4/23

8. sjednica, 26.04.2023. g

Informaciju o dosadašnjim aktivnostima rekonstrukcije zgrade Vlade TK sa planom predstojećih aktivnosti

I. Prihvata se Informacija Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK o dosadašnjim aktivnostima rekonstrukcije zgrade Vlade TK sa planom predstojećih aktivnosti.

II. Skupština TK podržava aktivnosti Vlade TK i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK u cilju kupovine potrebnog zemljišta i rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje zgrade Vlade TK, čime će se trajno riješiti smještaj najvećeg dijela kantonalnih organa u jednu administrativnu zgradu, a time bi se ostvarile i velike uštede u Budžetu TK za plaćanje trenutno zakupljenih poslovnih prostora.

Vladi TK i Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice TK

 

12.

Broj: 01-02-482-6/22

8. sjednica, 26.04.2023. g

Izvještaj Zakonodavno-pravne komisije Skupštine TK o davanju autentičnog tumačenja odredaba Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu

Skupština TK cijeni da zahtjev za davanje autentičnog tumačenja člana 27. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK“, br. 7/17, 10/17, 10/18, 14/18, 8/21, 10/22 i 14/22) nije osnovan, jer su odredbe Zakona precizne i jasne.

Skupština TK prihvata Izvještaj Zakonodavno-pravne komisije broj: 02-02-482-4/22 od 13.03.2023. godine i stav iznesen u mišljenju Ministarstva pravosuđa i uprave TK broj: D-06/1-02-19881/22 od 31.08.2022. godine, a koje je prihvaćeno i zaključkom Vlade TK broj: 02/1-04-20049/22 od 06.09.2022. godine, i isto će biti dostavljeno podnosiocu zahtjeva

podnosiocu zahtjeva

 

6. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, 15.3.2023. godine

 

rb

broj zaključka,

broj i datum sjednice

naziv materijala ili tačke dnevnog reda

sadržaj zaključka

kome je upućen

postupanje po zaključku (povratna informacija)

1.

Broj:01-02-147-16/23.

6. sjednica, 15.3.'23. g.

inicijativau poslanika Vahidina Smajlovića

Skupština TK prihvata inicijativu poslanika Vahidina Smajlovića kojom zadužuje Vladu TK i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK za instaliranje hidrološke mjerne stanice protoka vode na regulisanom dijelu vodotoka rijeke Jale prije ulijevanja u rijeku Spreču u gradu Lukavac

Vladi TK i Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

2.

Broj: 01-02-147-19/23

6. sjednica, 15.3.'23. g.

inicijativu poslanice Silve Banović

Skupština TK prihvata inicijativu poslanice Silve Banović kojom zadužuje Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove TK da, u skladu sa nadležnostima, izvrši pojačane inspekcijske nadzore u trgovinama, trafikama i benzinskim crpkama koje se nalaze u blizini osnovnih i srednjih škola, a u kojima je dostupan proizvod pod nazivom „snus“.

Skupština TK zadužuje Ministarstvo obrazovanja i nauke TK i Pedagoški zavod TK da, u skladu sa svojim nadležnostima, upute proglas prema Vijećima roditelja i nastavnom osoblju osnovnih i srednjih škola na Tuzlanskom kantonu za pojačan oprez od moguće zloupotrebe proizvoda pod nazivom „snus“.

Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove TK

Ministarstvu obrazovanja i nauke Pedagoški zavod TK

 

3.

Broj: 01-02-147-18/22

6. sjednica, 15.3.'23. g.

inicijativu poslanika Lejle Vuković i Smaje Mandžića

Skupština TK prihvata inicijativu poslanika Lejle Vuković i Smaje Mandžića kojom zadužuje Vladu TK da u saradnji sa Ministarstvom zdravstva TK, Ministarstvom finansija TK i Zavodom zdravstvenog osiguranja TK, hitno izrade novu Odluku o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava na teritoriji TK, kako bi građani još ove kalendarske godine bili oslobođeni uplate premije osiguranja.

Vladi TK da u Ministarstvu zdravstva TK, Ministarstvu finansija TK i Zavodu zdravstvenog osiguranja TK

 

4.

Broj: 01-02-147-17/22

6. sjednica, 15.3.'23. g.

inicijativu poslanika Izena Hajdarevića

Skupština TK prihvata inicijativu poslanika Izena Hajdarevića kojom zadužuje Vladu TK da pripremi i u skupštinsku proceduru dostavi Zakon o dopunama Zakona o značajnim datumima i ličnostima na području TK kojim bi se 7. maj uvrstio u značajne datume i da se ubuduće obilježava kao Dan zračnog mosta.

Vladi TK

 

5.

Broj: 01-02-147-20/22

6. sjednica, 15.3.'23. g.

inicijativu poslanika Huseina Tokića

Skupština TK prihvata inicijativu poslanika Huseina Tokića kojom zadužuje Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK kao i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK da zajedno iznađu način i u što kraćem vremenu pripreme izmjene i dopune Odluke o provođenju Prostornog plana za područje TK za period 2005.-2025. godine („Službene novine TK“, br. 9/06 i 14/21), na način da se dozvoli gradnja solarnih elektrana na poljoprivrednom zemljištu bez uslova da se solarni paneli moraju postavljati na stubove orijentacione visine od 2,5 m.

Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice TK

Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK

 

6.

Broj: 01-02-147-21/23

6. sjednica, 15.3.'23. g.

inicijativu poslanika Borisa Krešića

Skupština TK prihvata inicijativu poslanika Borisa Krešića kojom zadužuje Ministarstvo obrazovanja i nauke TK da u što kraćem roku iznađe način za uplatu novčanih sredstava u svrhu omogućavanja takmičenja studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli na The Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot-u.

Ministarstvu obrazovanja i nauke TK

 

7.

Broj: 01-02-632-5/22

6. sjednica, 15.3.'23. g.

prijedlog Odluke o usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća TK za period od 2023. do 2029. godine

Skupština TK traži od Vlade TK da hitno poduzme aktivnosti na utvrđivanju stanja raspoložive opreme u Kantonalnoj upravi civilne zaštite i svim općinskim i gradskim štabovima civilne zaštite, te da izvrši procjenu potrebnih finansijskih sredstava za nabavku neophodnih materijalno-tehničkih sredstava i druge opreme, kao i analizu spremnosti svih struktura civilne zaštite za brzo djelovanje u slučaju nastanka prirodnih katastrofa i elementarnih nepogoda.

Vladi TK

 

7.

Broj: 01-02-95-2/23

6. sjednica, 15.3.'23. g.

Program mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti u finansijskim izvještajima Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica za 2021. godinu, konstatovanih od strane Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine

Skupština TK prihvata Program mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti u finansijskim izvještajima Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica za 2021. godinu, konstatovanih od strane Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

Bez postupanja

8.

Broj: 01-02-467-7/22

6. sjednica, 15.3.'23. g.

nacrt Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine

I. Skupština TK prihvata Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK i izvještaj Komisije za rad i socijalnu politiku Skupštine TK na nacrt Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine.

II. Mišljenje i izvještaj iz tačke I. ovog zaključka uputit će se Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike

Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike

 

3. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, 30.12.2022. godine

 

rb

broj zaključka,

broj i datum sjednice

naziv materijala ili tačke dnevnog reda

sadržaj zaključka

kome je upućen

postupanje po zaključku (povratna informacija)

1.

Broj: 01-02-676- 23 /22

3. sjednica, 30.12.2022. g.

inicijativa poslanice Silve Banović

Skupština TK prihvata inicijativu poslanice Silve Banović kojom zadužuje Ministarstvo finansija TK da u saradnji sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i povratak TK u Budžetu TK za 2023. godinu, osiguraju novčana sredstva u iznosu 300.000 KM za subvencioniranje troškova pogreba (sahrana i dženaza) za umirovljenike s minimalnim primanjima za života.

Ministarstvo finansija TK

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK

Odgovor Min. finansija 02-02-676-62/22 od 20.1.'23.

2.

Broj: 01-02-676-22 /22

3. sjednica, 30.12.2022. g.

inicijativa poslanice Silve Banović

Skupština TK prihvata inicijativu poslanice Silve Banović kojom zadužuje Ministarstvo finansija TK i Vladu TK da u Budžetu TK za 2023. godinu, osiguraju novčana sredstva u iznosu 500.000 KM za zapošljavanje logopeda u domovima zdravlja u općinama i gradovima TK u kojima trenutno navedeni nisu zaposleni

Ministarstvo finansija TK

Vlada TK

Odgovor Min. finansija 02-02-676-56/22 od 16.1.'23.

3.

Broj: 01-02-676-21 /22

3. sjednica, 30.12.2022. g.

inicijativa poslanice Silve Banović

Skupština TK prihvata inicijativu poslanice Silve Banović kojom se zadužuje Skupština TK i Vlada TK da kao osnivač JU Univerzitet u Tuzli obavežu Univerzitet u Tuzli da se na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli, umanji iznos školarine za 50% svim redovnim studentima (samofinansirajućim i onima koji se finansiraju iz Budžeta TK).

Skupština TK

Vlada TK

Univerzitet u Tuzli

 

4.

Broj: 01-02-676-25 /22

3. sjednica, 30.12.2022. g.

inicijativa poslanica Vedrane Petrović, Silve Banović, Mirele Memić, Lejle Ćebić Đerzić i Amile Hodžić,

Skupština TK prihvata inicijativu poslanica Vedrane Petrović, Silve Banović, Mirele Memić, Lejle Ćebić – Đerzić i Amile Hodžić, kojom zadužuju Vladu TK i Ministarstvo za boračka pitanja TK da hitno pristupe izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica i isti uputi u skupštinsku proceduru, na način da se član 45. navedenog Zakona dopuni stavom 2. ovog člana, kako bi se omogućila nasljedna prava na naknadu suprugama umrlih demobilisanih boraca, primaoca egzistencijalne naknade, koje su mlađe od 57 godina života i koje ne ostvaruju mjesečne prihode u iznosu većem od 50% minimalne penzije isplaćene u Federaciji BiH za mjesec decembar prethodne godine, a ako je umrli bio pripadnik Oružanih snaga najmanje 12 mjeseci.

Vlada TK i Ministarstvo za boračka pitanja TK

Odgovor Ministarstva za boračka pitanja, 02-02-676-61/22 od 20.1.’23.

5.

 

Broj: 01-02-676- 19 /22

3. sjednica, 30.12.2022. g.

Inicijativa poslanika Bahrudina Ahmetagića i Šekiba Umihanića

Skupština TK prihvata inicijativu poslanika Bahrudina Ahmetagića i Šekiba Umihanića kojom se traži da Vlada TK u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravlja poduzme sve potrebne aktivnosti za osnivanje Hemodijaliznog centra u Domu zdravlja Gradačac.

Vlada TK

Federalno ministarstvo

zdravlja

 

 

6.

Broj: 01-02-676- 26 /22

3. sjednica, 30.12.2022. g.

inicijativa poslanika Borisa Krešića

Skupština TK prihvata inicijativu poslanika Borisa Krešića kojom obavezuje Skupštinu TK da najkasnije do marta mjeseca 2023. godine, održi tematsku sjednicu na temu: Populaciona politika TK.

Skupština TK

 

7.

Broj: 01-02-676- 24 /22

3. sjednica, 30.12.2022. g.

inicijativa poslanika Huseina Tokića

Skupština TK prihvata inicijativu poslanika Huseina Tokića kojom se traži da Vlada TK i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak iznađu način i sredstva u iznosu od 300.000 KM za finansiranje projekta dostavljanja jednog obroka dnevno na kućni prag osobama treće životne dobi, koje se nalaze u stanju socijalne potrebe, a žive na području TK.

Vlada TK i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

8.

Broj: 01-02-676- 20 /22

3. sjednica, 30.12.2022. g.

inicijativa Kluba poslanika Narod i Pravda

Skupština TK prihvata inicijativu Kluba poslanika Narod i Pravda kojom zadužuje Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak da u okviru budžetske stavke Podrška pronatalitetnoj politici Kantona u 2023. godini, planira sredstva u iznosu od 300.000,00 KM za sufinansiranje najma stanovanja za mlade bračne parove koji nemaju mogućnosti kupovine stambenog prostora.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

9.

Broj: 01-02-677-3/22

3. sjednica, 30.12.2022. g.

prijedlog Zakona o dopuni Zakona o prostornom uređenju i građenju

Skupština TK zadužuje Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice da u narednom periodu sagleda mogućnost i pripremi izmjene Zakona o prostornom uređenju i građenju i Odluke o provođenju Prostornog plana za područje TK za period 2005. – 2025. godina, kojim bi se omogućilo brže, efikasnije i jednostavnije korištenje obnovljivih izvora energije.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

 

10.

Broj: 01-02-557-3/22

3. sjednica, 30.12.2022. g.

prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o robnim rezervama TK

Skupština TK zadužuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK i Kantonalnu direkciju robnih rezervi da sagledaju cjelokupan Zakon o robnim rezervama TK, i po hitnom postupku pripreme izmjene i dopune istog i dostave ih u skupštinsku proceduru do kraje februara 2023. godine.

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK i Kantonalnu direkciju robnih rezervi

 

11.

Broj: 01-02-610-2/22

3. sjednica, 30.12.2022. g.

Analiza zdravstvenog stanja stanovništva TK i indikatori zdravlja u 2021. godini

Skupština TK prihvata Analizu zdravstvenog stanja stanovništva TK i indikatori zdravlja u 2021. godini.

 

Bez postupanja

12.

Broj: 01-02-558-2/22

3. sjednica, 30.12.2022. g.

Izvještaj o izvršenju Budžeta TK za period 01.01. – 30.06.2022. godine

Skupština TK prihvata Izvještaj o izvršenju Budžeta TK za period 01.01. – 30.06.2022. godine.

 

Bez postupanja

13.

Broj: 01-02-559-2/22

3. sjednica, 30.12.2022. g.

Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta TK za period 01.01. – 30.06.2022. godine

Skupština TK prihvata Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta TK za period 01.01. – 30.06.2022. godine.

 

Bez postupanja

14.

Broj: 01-02-468-4/22

3. sjednica, 30.12.2022. g.

nacrt federalnog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici

I. Skupština TK prihvata mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK, na nacrt federalnog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.

II. Mišljenje iz tačke I. ovog zaključka uputit će se Domu naroda Parlamenta F BiH.

Domu naroda Parlamenta F BiH

 

2. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, 5.12.2022. godine

 

rb

broj zaključka,

broj i datum sjednice

naziv materijala ili tačke dnevnog reda

sadržaj zaključka

kome je upućen

postupanje po zaključku (povratna informacija)

1.

Broj: 01-02-637- 13 /222. 2. sjednica, 5.12.2022. g.

inicijativa poslanika Šekiba Umihanića

Skupština TK prihvata inicijativu poslanika Šekiba Umihanića kojom se traži obezbjeđenje finansijskih sredstava u Budžetu TK za 2023. godinu za izgradnju trotoara, uređenje saobraćajne signalizacije i izgradnju adekvatnih autobusnih stajališta sa natkrivenim prostorima za putnike – čekaonice, na Regionalnom putu R455-a, u dijelu puta koji prolazi kroz mjesne zajednice Bašigovci, Donja Lukavica, Gornja Lukavica, Svojat i Zelenika.

 

Vlada TK

Min za trgovinu, turizam i saobraćaj 02-02-637-15 od 7.12.22.

Min finansija 02-02-637-26/22 od 20.12.22.

2.

Broj: 01-02-639-2/22

Tuzla, 05.12.2022. godine

nacrt Budžeta TK za 2023. godinu

Skupština TK prihvata nacrt Budžeta TK za 2023. godinu i konstatuje da nacrt Budžeta može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Budžeta, sa stavovima i primjedbama na nacrt Budžeta koje su izložili poslanici i radno tijelo Skupštine TK.

Nacrt Budžeta TK za 2023. godinu stavlja se na javnu raspravu u trajanju od 10 dana.

Javnu raspravu će provesti Ministarstvo finansija TK, sumirati rezultate javne rasprave i sačiniti izvještaj koji će dostaviti Vladi TK i poslanicima Skupštine TK uz prijedlog Budžeta.

 

Budžet usvojen 30.12.2022. godine na 3. sjednici

3.

Broj: 01-02-640-2/22

Tuzla, 05.12.2022. godine

nacrt Zakona o izvršenju Budžeta TK za 2023. godinu

Skupština TK prihvata nacrt Zakona o izvršenju Budžeta TK za 2023. godinu i konstatuje da nacrt Zakona može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Zakona, sa stavovima i primjedbama na nacrt Zakona koje su izložili poslanici Skupštine TK.

Nacrt Zakona o izvršenju Budžeta TK za 2023. godinu stavlja se na javnu raspravu u trajanju od 10 dana.

Javnu raspravu će provesti Ministarstvo finansija TK, sumirati rezultate javne rasprave i sačiniti izvještaj koji će dostaviti Vladi TK i poslanicima Skupštine TK uz prijedlog Zakona.

 

Zakon usvojen 30.12.2022. godine na 3. sjednici

4.

 

Broj: 01-02-643-2/22 2. sjednica, 5.12.2022. g

Zaključak Vlade TK broj: 02/1-19-8966/22 od 24.11.2022. godine sa Mandatnim pismom Evropske banke za obnovu i razvoj

I. Skupština TK podržava aktivnosti Vlade TK u vezi sa realizacijom projekta „Program energetske obnove zgrada javne namjene u nadležnosti TK” putem obezbjeđenja dugoročnog finansiranja, u obliku državnog zajma u iznosu do 8 miliona eura, pod uslovima sadržanim u Mandatnom pismu.

II. Skupština TK ovlašćuje premijera i ministra finansija TK da potpišu Mandatno pismo Evropske banke za obnovu i razvoj.

Vlada TK

 
0 0