Konkursi

PONIŠTENJE I PONOVNI JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE JEDNOG ČLANA NEZAVISNOG ODBORA - DRŽAVNOG SLUŽBENIKA KOJI NIJE ZAPOSLEN U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA ILI UPRAVI POLICIJE, IZ BOŠNJAČKOG NARODA

 

14.06.2022 14:26
 
Na osnovu Odluke o poništenju javnog konkursa, broj: 02-02-291-5/22 od 14.06.2022. godine, Komisija za izbor i imenovanja Skupštine Tuzlanskog kantona objavljuje
PONIŠTENJE
Javnog konkursa za imenovanje jednog člana Nezavisnog odbora - državnog službenika koji nije zaposlen u Ministarstvu unutrašnjih poslova ili Upravi policije, iz bošnjačkog naroda

Poništava se Javni konkurs za imenovanje jednog člana Nezavisnog odbora - državnog službenika koji nije zaposlen u Ministarstvu unutrašnjih poslova ili Upravi policije, iz bošnjačkog naroda, objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ od 12.05.2022. godine, u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj: 36/22 od 13.05.2022. godine i na web stranici www.skupstina.tk.gov.ba. ,
i istovremeno na osnovu članova 23. i 27., a u vezi sa članom 29. Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 4/10, 5/11, 14/11, 2/12, 8/13, 10/14, 9/15, 13/16, 14/17, 11/18 i 14/18) i člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 12/03, 34/03 i 65/13), Komisija za izbor i imenovanja Skupštine Tuzlanskog kantona raspisuje

PONOVNI JAVNI KONKURS
ZA IMENOVANJE JEDNOG ČLANA NEZAVISNOG ODBORA
- DRŽAVNOG SLUŽBENIKA KOJI NIJE ZAPOSLEN U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA ILI UPRAVI POLICIJE, IZ BOŠNJAČKOG NARODA

U skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona, imenovanje članova Nezavisnog odbora vrši Skupština Tuzlanskog kantona, na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja Skupštine Tuzlanskog kantona.
Nezavisni odbor se sastoji od sedam članova: pet predstavnika iz reda građana koji nisu zaposleni u bilo kojem policijskom organu u BiH; jedan državni službenik koji nije zaposlen u Ministarstvu unutrašnjih poslova ili upravi policije; jedan član koji nije više aktivni policijski službenik. (Najmanje jedan član Nezavisnog odbora mora biti dipl. pravnik, a sastav Nezavisnog odbora odražava nacionalnu strukturu stanovništva na teritoriji Kantona prema popisu stanovništva iz 1991. godine, uz obavezno poštivanje spolne zastupljenosti).
1. Osnovni zadaci Nezavisnog odbora:
- provodi postupak izbora i smjene direktora Uprave policije,
- vrši nadzor nad radom direktora Uprave policije,
2. Kriteriji koje kandidat treba da ispunjava su sljedeći:
- da je državljanin BiH
- da ima najmanje VII stepen školske spreme i najmanje sedam godina radnog iskustva, nakon sticanja visoke školske spreme prioritetno u oblasti pravnih, kriminalističkih i sigurnosnih, ili drugih nauka
- da nije član političke stranke
- da u posljednje četiri godine nije bio na bilo kojoj poziciji u političkoj stranci na bilo kojem nivou, niti je bio postavljen na bilo koju poziciju od strane političke stranke
- da u posljednje četiri godine nije bio član izvršnog ili zakonodavnog tijela na bilo kojem nivou vlasti u BiH
- da nije proglašen krivim za krivično djelo
- da se protiv njega ne vodi krivični postupak
- da mu nije izrečena disciplinska sankcija za teže povrede službene dužnosti
- da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava BiH
3. Ograničenja izbora
Kandidat za člana Nezavisnog odbora ne može biti član političke stranke.
Osoba koja je u posljednje četiri godine bila na bilo kojoj poziciji u političkoj stranci na bilo kojem nivou, ili je bila postavljena na bilo koju poziciju od strane političke stranke ili je bila član izvršnog ili zakonodavnog tijela na bilo kojem nivou vlasti u BiH, ne može biti imenovana za člana Nezavisnog odobora.
Osoba protiv koje je pokrenut krivični postupak ili izrečena pravosnažna presuda za krivična djela i protiv koje je izrečena disciplinska sankcija za teže povrede službene dužnosti ne može biti imenovana za člana Nezavisnog odbora.
Osobe koje su u posljenjih pet godina bile zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova ne mogu biti predstavnici iz reda građana.
Član Nezavisnog odbora ne smije imati sukob interesa s radom policijskog organa i Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno kandidat ne smije imati lični interes u policijskim poslovima, koji mogu uticati na zakonitost, transparentnost, objektivnost i nepristrasnost u vršenju funkcije u Nezavisnom odboru.
4. Status
Član Nezavisnog odbora imenuje se na period do isteka mandata Nezavisnog odbora od četiri godine, a koji je imenovan Odlukom Skupštine Tuzlanskog kantona od 22.11.2021. godine. Član Nezavisnog odbora ima pravo na mjesečnu naknadu za svoj rad koju određuje Skupština Tuzlanskog kantona.
Uz prijavu na javni konkurs kandidat je dužan dostaviti:
- uvjerenje o državljanstvu,
- dokaz o stručnoj spremi,
- dokaz o radnom iskustvu,
- biografiju iz koje je vidljivo da ispunjava kriterije iz člana 25. Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona, sa posebnim akcentom na radno i stručno iskustvo koje odgovara potrebama Nezavisnog odbora,
- ovjerenu izjavu da nije član političke stranke i da u posljednje četiri godine nije bio na bilo kojoj poziciji u političkoj stranci na bilo kojem nivou, niti je bio postavljen na bilo koju poziciju od strane političke stranke,
- ovjerenu izjavu da u posljednje četiri godine nije bio član izvršnog ili zakonodavnog tijela na bilo kojem nivou vlasti u BiH,
- ovjerenu izjavu da mu nije izrečena disciplinska sankcija za teže povrede službene dužnosti
- ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava BiH
(Traženu dokumentaciju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji)

Kandidat koji bude izabran odnosno imenovan za člana Nezavisnog odbora dužan je u roku od 8 dana od dana obavještenja o izboru odnosno imenovanju dostaviti na uvid:
- uvjerenje Ministarstva unutrašnjih poslova o nekažnjavanju,
- uvjerenje suda da se ne vodi krivični postupak.
Javni konkurs će biti objavljen u "Službenim novinama FBiH", u dnevnom listu Oslobođenje i na web stranici www. skupstinatk@bih.net.ba
Komisija za izbor i imenovanja Skupštine Tuzlanskog kantona će:
- pregledati sve prijave koje stignu u propisanom roku,
- na osnovu principa iz člana 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine i kriterija za imenovanje sastaviti listu s užim izborom najboljih kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje,
- pozvati sve kandidate koji su ušli u uži izbor na intervju.
Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja.
Prijave dostaviti na adresu:
Skupština Tuzlanskog kantona
Komisija za izbor i imenovanja
„Javni konkurs za imenovanje jednog člana Nezavisnog odbora
– državnog službenika koji nije zaposlen u Ministarstvu unutrašnjih poslova ili
Upravi policije, iz bošnjačkog naroda – NE OTVARAJ“
ul. Rose Hadživuković br. 1., Tuzla
Napomena: Neblagovremene prijave neće biti razmatrane, a nepotpune prijave bit će odbačene.“
0 0