Pozivi

Saziv sedme sjednice Komisije za jednakopravnost spolova

koja će se održati u srijedu, 13.05.2020. godine, sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

07.05.2020 14:45
Slika
 


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za jednakopravnost spolova
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-291-1/20
Tuzla, 11.05.2020.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za jednokopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednica Komisije

S A Z I V A

sedmu sjednicu Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u srijedu, 13.05.2020. godine, sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. a) Razmatranje Federalnog nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, radi davanja mišljenja
b) Upoznavanje sa stručnim mišljenjem Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine na nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH
2. Tekuća pitanja
Predsjednica
Komisije za jednakopravnost spolova
Azra Okić, v.r.

0 0