Pozivi

Saziv 9. sjednice Komisije za rad i socijalnu politiku

koja će se održati u srijedu, 29.05.2024. godine, sa početkom u 10,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

23.05.2024 10:46
Slika
 

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za rad i socijalnu politiku
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-298-1/24
Tuzla, 22.05.2024. godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za rad i socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
devetu sjednicu Komisije za rad i socijalnu politiku
Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u srijedu, 29.05.2024. godine,
sa početkom u 10,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona za
period 01.01.-31.12.2023. godine
2. Tekuća pitanjaPredsjednik Komisije
Fadil Kudumović,v.r.
0 0