Pozivi

Saziv 9. sjednice Komisije za pravdu, ljudska prava i građanske slobode

 

21.10.2020 14:07
Slika
koja će se održati u četvrtak 29.10.2020. godine, sa početkom u 14,00 sati

 

B o s n a  i  H e r c e g o v i n a

- Federacija Bosne i Hercegovine -

T U Z L A N S K I   K A N T O N

            S k u p š t i n a

- Komisija za pravdu, ljudska prava i građanske

slobode Skupštine Tuzlanskog kantona  -

Broj: 02-02-610-1/20

Tuzla, 21.10.2020.godine

 

Na osnovu člana 23. Poslovnika o radu Komisije za pravdu, ljudska prava i građanske slobode Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije za pravdu, ljudska prava i građanske slobode

 

S A Z I V A

devetu sjednicu Komisije za pravdu, ljudska prava i građanske slobode,

koja će se održati u četvrtak 29.10.2020. godine, sa početkom u 14,00 sati,

u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

 

Za sjednicu je predložen sljedeći

 

D n e v n i  r e d:

  1. Razmatranje predstavke Amile Dervišbegović iz Tuzle
  2. Razmatranje predstavka Muradifa Mujkanovića vezano za nastavak školovanja unuke Amile Mujkanović 
  1. Razmatranje predstavke Jelene Ružić iz Živinica
  2. Razmatranje predstavke Denisa Bartulovića iz Tuzle
  3. Razmatranje obavijesti Uprave policije MUP-a TK u vezi predstavke Mirsade Bajramović
  1. Razmatranje Informacije Ministarstva pravosuđa i uprave u vezi predstavke Sandre Bešlagić iz Tuzle
  1. Razmatranje Informacija o sredstvima donacije koja su zaprimjljena u Kantonalnoj upravi civilne zaštite
  1. Upoznavanje sa odgovorom Odsjeka za inspekcijske poslove Grada Živinice na inicijativu Zlatka Jugovića i Refike Berberović
  1. Tekuća pitanja

 

 

Predsjednik

Komisije za pravdu, ljudska prava i

građanske slobode

Vedrana Petrović, v.r.

0 0