Pozivi

Saziv 8. sjednice Komisije za kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona

 

03.09.2021 12:31
Slika
koja će se održati u srijedu, 08.09.2021. godine, sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za kulturu, sport i mlade
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-540-1/21
Tuzla, 03.09.2021.godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

osmu sjednicu Komisije za kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u srijedu, 08.09.2021. godine, sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje nacrta Zakona o kulturi
2. Razmatranje Izvještaja o radu Javnog preduzeća Radio-televizija Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
3. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti mladih u Tuzlanskom kantonu u 2020. godini
4. Razmatranje Inicijative Ministarstva za kulturu, sport i mlade, za učestvovanje u radu Komisije predstavnika općinskog, odnosno kantonalnog vijeća mladih
5. Tekuća pitanja

Predsjednik Komisije
Bahrudin Ahmetagić, v.r.
0 0