Pozivi

Saziv 7. sjednice Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku

koja će se održati u utorak 17.3.2020. godine, sa početkom u 14,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

13.03.2020 10:56
Slika
 

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za rad, zdravstvo i
socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-175-1/20
Tuzla, 11.3.2020.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
sedmu sjednicu Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku
Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u utorak 17.3.2020. godine,
sa početkom u 14,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje aktuelne situacije u vezi sa virusom corona i poduzetim aktivnostima nadležnih institucija Tuzlanskog kantona na prevenciji protiv širenja istog
2. Upoznavanje sa okolnostima u vezi sa smrtnim slučajem na Klinici za ginekologiju i akušerstvo UKC Tuzla
3. Upoznavanje sa odgovorom Ministarstva obrazovanja i nauke u vezi molbe Sanele Hadžimehmedović
4. Tekuća pitanja


Predsjednik Komisije
Zumra Begić,v.r.
0 0