Pozivi

Saziv 60. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona - hitnog kaktera

koja će se održati u ponedjeljak, 31.10.2022. godine, sa početkom u 10,00 sati, u Plavoj sali BKC Tuzla

27.10.2022 13:28
Slika
 
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-581-1/22
Tuzla, 26.10.2022. godine


Na osnovu člana 59. a u vezi sa članom 57. stav (3) Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/19 i 5/20), predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona


S a z i v a

šezdesetu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona – hitnog karaktera,
koja će se održati u ponedjeljak, 31.10.2022. godine, sa početkom u 10,00 sati,
u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli


Za sjednicu predlažem sljedeći


D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama državnih službenika, namještenika i drugih lica zaposlenih u organima državne službe Tuzlanskog kantona
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjeni Zakona o oružju i municijiPredsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona

Žarko Vujović
0 0