Pozivi

Saziv 55. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

 

19.04.2022 15:25
Slika
koja će se održati u utorak, 26.4.2022. godine, sa početkom u 10,00 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-246-1/22
Tuzla, 18.4.2022. godine

Na osnovu člana 59. stav (1) i člana 61. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/19 i 5/20), predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona

S a z i v a

pedeset petu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona,
koja će se održati u utorak, 26.4.2022. godine, sa početkom u 10,00 sati,
u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Izvještaja o epidemiološkoj situaciji na području Tuzlanskog kantona u periodu od 21.3.2022. godine do 10.4.2022. godine
2. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o osnivanju Javne ustanove Centar za autizam Meho Sadiković Tuzla
5. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći za period od 01.01. do 31.12.2021. godine
6. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2021. godine
7. Razmatranje Izvještaja o radu Nezavisnog odbora za period juli-decembar 2021. godine
8. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
9. Razmatranje Izvještaja o radu sa izvještajem o finansijskom poslovanju JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ Banovići za 2021. godinu
10. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
11. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2021. godine
12. Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2021. godine
13. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona u 2021. godini
14. Razmatranje nacrta Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine, radi davanja mišljenjaPredsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona

Žarko Vujović
0 0