Pozivi

Saziv 40. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

 

22.03.2021 13:28
Slika
koja će se održati u utorak, 30.3.2021. godine, sa početkom u 9,30 sati, u Velikoj dvorani Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-198-1/21
Tuzla, 19.3.2021. godine

Na osnovu člana 59. stav (1) i člana 61. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/19 i 5/20), predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona

S a z i v a

četrdesetu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona,
koja će se održati u utorak, 30.3.2021. godine, sa početkom u 9,30 sati,
u Velikoj dvorani Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Informacije o aktuelnoj situaciji u vezi sa pandemijom korona virusa na području Tuzlanskog kantona
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o javnom redu i miru
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o razrješenju člana Nezavisnog odbora
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Rezolucije o prevenciji i suzbijanju uznemiravanja na osnovu spola i seksualnog uznemiravanja i nasilja u Tuzulanskom kantonu
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa rada Skupštine Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
7. Razmatranje Izvještaja o radu Univerziteta u Tuzli za 2019. godinu
8. Razmatranje:
a) Izvještaja o radu Nezavisnog odbora za period januar-juni 2020. godine
b) Izvještaja o radu Nezavisnog odbora za period juli-decembar 2020. godine
9. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne zdravstvene ustanove Univerzitetsko klinički centar Tuzla za period I-XII 2019. godine
10. Razmatranje Izvještaja o radu Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona za period 1.1.2020.-31.12.2020. godine
11. Razmatranje Federalnog nacrta Strategije zapošljavanja Federacije Bosne i Hercegovine (2021-2027.), radi davanja mišljenja
12. Razmatranje Informacije o realizaciji Programa rada Skupštine Tuzlanskog kantona za period januar-decembar 2020. godine (sa pregledom zaključaka donesenih u 2020. godini)Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona

Slađan Ilić
0 0