Pozivi

Saziv 33. sjednicd Zakonodavno-pravne komisije

 

19.04.2022 15:13
Slika
koja će se održati u petak, 22.04.2022. godine, sa početkom u 9,30 sati, u prostorijama Skupštine TK


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Zakonodavno-pravna komisija
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-251-1/22
Tuzla, 18.04.2022. godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednica Komisije
S A Z I V A
trideset treću sjednicu Zakonodavno-pravne komisije, koja će se održati u petak, 22.04.2022. godine, sa početkom u 9,30 sati, u prostorijama Skupštine TK

Za sjednicu predlaže sljedeći
D n e v n i r e d:
1. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu
2. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta
Tuzlanskog kantona za 2022. godinu
3. Razmatranje prijedloga Zakona o osnivanju Javne ustanove Centar za autizam „Meho Sadiković“ Tuzla
4. Razmatranje zahtjeva JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ za davanje autentičnog
tumačena člana 40. stav 3. Zakona o šumama („Službene novine TK“, br: 9/12 i 17/13)
5. Razmatranje zaključka Vlade Tuzlanskog kantona i mišljenja Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice, u vezi zahtjeva za davanje autentičnog tumačenja člana 22. i člana 22a. Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina dostavljen od Gospe Vlačić iz Tuzle
6. Razmatranje zaključka Vlade Tuzlanskog kantona i mišljenja Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, u vezi zahtjeva Univerziteta u Tuzli za davanje autentičnog tumačenja člana 74. Zakona o visokom obrazovanju – prečišćeni tekst („Službene novine TK“, broj: 21/21)
7. Razmatranje zaključka Vlade Tuzlanskog kantona i mišljenja Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice u vezi sa Inicijativom za izmjenu i dopunu Zakona o prostornom uređenju i građenju, dostavljenom od preduzeća “MENPROM” d.o.o. Tuzla
8. Upoznavanje sa anonimnom krivičnom prijavom protiv uposlenika Međunarodnog
aerodroma Tuzla
9. Tekuća pitanja


Predsjednica
Zakonodavno-pravne komisije
Jasmina Lugavić, v. r.
0 0