Pozivi

Saziv 3. sjednice Komisije za rad i socijalnu politiku

 

22.05.2023 15:48
Slika
koja će se održati u utorak, 23.05.2023. godine, sa početkom u 13,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za rad i socijalnu politiku
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-279-1/23
Tuzla, 19.05.2023. godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za rad i socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

treću sjednicu Komisije za rad i socijalnu politiku
Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u utorak, 23.05.2023. godine,
sa početkom u 13,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Izvještaja o radu sa Izvještajem o izvršenju Finansijskog plana Javne
ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za period 01.01-31.12.2022. godine
2. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona
za period 01.01.-31.12.2022. godine
3. Razmatranje Informacije o maloljetničkoj delinkvenciji na području Tuzlanskog
kantona
4. Upoznavanje sa izjašnjenjem Ministarstva zdravstva u vezi predstavke Muharemović Amira
5. Tekuća pitanja


.


Predsjednik Komisije
Fadil Kudumović,v.r.
0 0