Pozivi

Saziv 3. sjednice Komisije za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

 

21.05.2021 13:39
 


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za prostorno uređenje
i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-327-1/21
Tuzla, 17.05.2021.godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

treću sjednicu Komisije za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u utorak, 25.05.2021. godine, sa početkom u 9,30 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina
2. Razmatranje nacrta Regulacionog plana lokaliteta Zlača
3. Razmatranje nacrta Regulacionog plana lokaliteta Muška voda
4. Razmatranje nacrta Urbanističkog projekta lokaliteta Djevojačka pećina
5. Razmatranje prijave Udruženja „Aarhus centar u BiH“ u vezi sa postupanjem izvršnih organa vlasti u Tuzlanskom kantonu
6. Tekuća pitanja


Predsjednik Komisije
Lejla Vuković, v.r.
0 0