Pozivi

Saziv 28. sjednice Zakonodavno-pravne komisije

 

12.11.2021 12:50
Slika
koja će se održati u utorak, 16.11.2021. godine, sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Zakonodavno-pravna komisija
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-662-1/21
Tuzla, 11.11.2021. godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednica Komisije

S A Z I V A
dvadeset osmu sjednicu Zakonodavno-pravne komisije, koja će se održati u utorak, 16.11.2021. godine, sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći
D n e v n i r e d:
1. Razmatranje nacrta Budžeta Tuzlanskog kantonan za 2022. godinu
2. Razmatranje nacrta Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantonan za 2022. godinu
3. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o dopunama Statuta Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica
4. Razmatranje zahtjeva Adi Selmana za omogućavanje nastavka školovanja i zaštitu
narušenih ljudskih prava i sloboda
5. Razmatranje zaključka Vlade i mišljenja Ministarstva obrazovanja i nauke u vezi zahtjeva
Nurić Adile za autentično tumačenje člana 68. stav (9) Zakona o visokom obrazovanju
6. Razmatranje zahtjeva Ministarstva za kulturu, sport i mlade za davanje autentičnog
tumačenja člana 30. stav (2) Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu
7. Razmatranje zahtjeva direktora JU Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla za izmjenu
člana 106. stav (1) i člana 136. stav (1) Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju
8. Razmatranje upita povjerenika Sindikalne grupe Elektroizgradnja Tuzla
9. Razmatranje prijedloga i utvrđivanje prečišćenog teksta Zakona o radio-televiziji TK
10. Razmatranje prijedloga i utvrđivanje prečišćenog teksta Zakona o visokom obrazovanju
11. Tekuća pitanjaPredsjednica
Zakonodavno-pravne komisije
Jasmina Lugavić, v. r.
0 0