Pozivi

Saziv 26. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona - hitnog karaktera

koja će se održati u četvrtak, 14.5.2020. godine, sa početkom u 10,00 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli

14.05.2020 09:22
Slika
 


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-301-1/20
Tuzla, 12.5.2020. godine


Na osnovu člana 59. a u vezi sa članom 57. stav (3) Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/19 i 5/20), predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona


S a z i v a

dvadeset šestu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona – hitnog karaktera,
koja će se održati u četvrtak, 14.5.2020. godine, sa početkom u 10,00 sati,
u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli


Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godina
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu

Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona,

Žarko Vujović
0 0