Pozivi

Saziv 21. sjednice ZPK

 

21.05.2021 13:22
 
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Zakonodavno-pravna komisija
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-320-1/21
Tuzla, 17.05.2021. godina


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednica Komisije

S A Z I V A

dvadesetprvu sjednicu Zakonodavno-pravne komisije, koja će se održati u ponedjeljak 24.05.2021. godine, sa početkom u 9,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:
1. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina
2. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti (na Odluku Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona iz 1019. godine)
3. Razmatranje nacrta Regulacionog plana lokaliteta Zlača i Odluke o provođenju Regulacionog plana
4. Razmatranje nacrta Regulacionog plana lokaliteta Muška voda i Odluke o provođenju Regulacionog plana lokaliteta Muška voda
5. Razmatranje nacrta Urbanističkog projekta lokaliteta Djevojačka pećina i Odluke o provođenju Urbanističkog projekta lokaliteta Djevojačka pećina
6. Razmatranje inicijative poslanika Borisa Krešića, za donošenje Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava
7. Upoznavanje sa mišljenjem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice, u vezi sa inicijativom Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za davanje autentičnog tumačenja člana 61. stav (2) tačka b) Zakona o vodama („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 11/08 i 12/20)
8. Razmatranje prijedloga i utvrđivanje prečišćenog teksta Zakona o komunalnim djelatnostima
9. Razmatranje prijedloga i utvrđivanje prečišćenog teksta Zakona o sportu
10. Tekuća pitanja

Napomena!
Molimo Vas da svoje obaveze prilagodite tako da zakazanoj sjednici neizostavno prisustvujete. U slučaju da postoji opravdan razlog za nedolazak, molimo Vas da blagovremeno, prije termina za održavanje sjednice, obavijestite sekretara Skupštine.
Materijale za tačke 8. i 9. dobili ste na prethodnoj sjednici Komisije.


Predsjednica
Zakonodavno-pravne komisije
Jasmina Lugavić, v. r.
0 0