Pozivi

Saziv 20. sjednice Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku

 

03.09.2021 12:44
Slika
koja će se održati u petak, 10.09.2021. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantonaB o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku
politiku Skupštine Tuzlanskog kantona –
Broj: 02-02-538-1/21
Tuzla, 03.09.2021.godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
dvadesetu sjednicu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona koja će se održati u petak, 10.09.2021. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu na području Tuzlanskog kantona
2. Razmatranje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona
4. Razmatranje nacrta Zakona o kulturi
5. Razmatranje Izvještaja o radu Javnog preduzeća Radio-televizija Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
6. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
7. Tekuća pitanjaPredsjednik Komisije
Jakub Suljkanović,v.r.

0 0