Pozivi

Saziv 2. sjednice Komisije za rad i socijalnu politiku

 

09.03.2023 09:18
Slika
koja će se održati u utorak, 14.03.2023. godine, sa početkom u 11,30 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za rad i socijalnu politiku
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-152-1/23
Tuzla, 07.03.2023. godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za rad i socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

drugu sjednicu Komisije za rad i socijalnu politiku
Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u utorak, 14.03.2023. godine,
sa početkom u 11,30 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Informacije o mobingu kao obliku diskriminacije u institucijama Tuzlanskog kantona
2. Razmatranje nacrta Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine, radi davanja mišljenja
3. Razmatranje akta Unije civilnih žrtava rata i porodica civilnih žrtava rata TK
4. Razmatranje predstavke Muhamremović Amira
5. Tekuća pitanja

Predsjednik Komisije
Fadil Kudumović,v.r.
0 0