Pozivi

Saziv 18. sjednice Zakonodavno-pravne komisije

koja će se održati u ponedjeljak, 27.05.2024. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

23.05.2024 10:31
Slika
 B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Zakonodavno-pravna komisija
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-293-1/24
Tuzla, 22.05.2024. godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednica Komisije

S A Z I V A
osamnaestu sjednicu Zakonodavno-pravne komisije, koja će se održati u ponedjeljak, 27.05.2024. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Zakona o muzejskoj djelatnosti
2. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proširenom obimu
prava iz oblasti zdravstvene zaštite branilaca i članova njihovih porodica
3. a) Razmatranje ponovnog zahtjeva Jasmina Taletovića za tumačenje člana 15. Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 3/06, 1/07, 5/08. 10/11, 7/17, 11/18, 8/20, 10/21, 16/22 i 17/23)
b) Upoznavanje sa obavijesti Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice u vezi zahtjeva Jasmina Taletovića za tumačenje člana 15. Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 3/06, 1/07, 5/08. 10/11, 7/17, 11/18, 8/20, 10/21, 16/22 i 17/23)
4. Razmatranje zaključka Vlade Tuzlanskog kantona i mišljenja Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona u vezi zahtjeva Ljekarske komore za davanje autentičnog tumačenja Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 21/21, 22/21, 5/22, 11/22 i 16/22) i Pravilnika o postupku akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa
5. Tekuća pitanjaPredsjednica
Zakonodavno-pravne komisije
Jasmina Lugavić, v. r.
0 0