Pozivi

Saziv 18. sjednice Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku

 

14.06.2021 11:16
Slika
koja će se održati u utorak, 22.06.2021. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantonaB o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku
politiku Skupštine Tuzlanskog kantona –

Broj: 02-02- 394 -1/21
Tuzla, 19.06.2021.godine

Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

osamnaestu sjednicu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona koja će se održati u utorak, 22.06.2021. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
2. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
3. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti Tuzlanskog kantona
4. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Strategije za borbu protiv korupcije 2021.-2024. i Akcionog plana za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2021.-2024.
5. Razmatranje Izvještaja o radu sa Izvještajem o izvršenju Finansijskog plana Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2020. godine
6. Razmatranje Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj za 2020. godinu
7. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla za 2020. godinu sa finansijskim izvještajima za 2020. godinu
8. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne agencije za privatizaciju za period 1.1.-31.12.2020. godine sa Finansijskim izvještajem Kantonalne agencije za privatizaciju za period 1.1.-31.12.2020. godine
9. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
10. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica za 2020. godinu
11. Tekuća pitanja


Predsjednik Komisije
Jakub Suljkanović,v.r.

0 0