Pozivi

Saziv 18. sjednice Komisije za jednakopravnost spolova

 

19.05.2021 15:52
 

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za jednakopravnost spolova
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-322-1/21
Tuzla, 17.5.2021.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za jednokopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednica Komisije


S A Z I V A
osamnaestu sjednicu Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u petak 21.5.2021. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:


1. Razmatranje Analize socijalno - ekonomskog položaja starih lica i penzionera
sa prijedlogom mjera
2. Tekuća pitanjaPredsjednica
Komisije za jednakopravnost spolova
Azra Okić, v.r.
0 0