Pozivi

Saziv 17. sjednice Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku

 

21.05.2021 13:33
 

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku
politiku Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02- 324 -1/21
Tuzla, 17.05.2021.godine

Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

sedamnaestu sjednicu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona koja će se održati u ponedjeljak, 24.05.2021. godine, sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje nacrta Regulacionog plana lokaliteta Zlača
2.Razmatranje nacrta Regulacionog plana lokaliteta Muška voda
3.Razmatranje nacrta Urbanističkog projekta lokaliteta Djevojačka pećina
4. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2020. godine
5. Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2020. godine
6. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
7. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla za 2020. godinu
8. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
9. Razmatranje Izvještaja o radu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
10. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona Tuzla za 2020. godinu
11. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Specijalna biblioteka „Behram-Beg“ u Tuzli za 2020. godinu
12. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla za 2020. godinu
13. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Univerziteta u Tuzli za 2020. godinu
14. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla za period I-XII 2020. godine
15. Tekuća pitanja


Predsjednik Komisije
Jakub Suljkanović,v.r.
0 0