Pozivi

Saziv 15. sjednice Komisije za obrazovanje i nauku

koja će se održati u ponedjeljak, 27.05.2024. godine, sa početkom u 14,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

23.05.2024 10:37
Slika
 


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za obrazovanje
i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-294-1/24
Tuzla, 22.05.2024. godine

Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
petnaestu sjednicu Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u ponedjeljak, 27.05.2024. godine, sa početkom u 14,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1.Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Univerziteta u Tuzli za 2023. godinu
2. Upoznavanje sa informacijom Ministarstva obrazovanja i nauke TK u vezi sa predstavkom direktorice JU Gimnazija Živinice
3. Upoznavanje sa Izvještajem Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK u vezi anonimne prijave koja se odnosila na rad direktora Centra za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora u Tuzli
4. Tekuća pitanja

Predsjednik Komisije
Boris Krešić, v.r.
0 0