Pozivi

Saziv 12. sjednice Zakonodavno-pravne komisije

 

22.04.2021 13:28
Slika
koja će se održati u utorak 27.4.2021. godine, sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantonaB o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Zakonodavno-pravna komisija
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-268-1/21
Tuzla, 21.4.2021. godina


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije


S A Z I V A

dvadesetu sjednicu Zakonodavno-pravne komisije, koja će se održati u utorak 27.4.2021. godine, sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći


D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o naučnoistraživačkom radu
2. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju
3. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju
4. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu
5. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021. - 2027. godina
6. Razmatranje prijedloga Odluke o dopuni Odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad Javnom zdravstvenom ustanovom Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica
6. Razmatranje zahtjeva Udruženja sekretara osnovnih škola Tuzlanskog kantona za davanje autentičnog tumačenja člana 108. stav (11) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj:10/20)
7. Razmatranje inicijative Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za davanje autentičnog tumačenja člana 61. stav (2) tačka b) Zakona o vodama („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br.11/08 i 12/20)
8. Razmatranje zaključka Vlade i mišljenja Ministarstva prevosuđa i uprave Tuzlanskog kantona u vezi sa inicijativom Grada Živinice za davanje autentičnog tumačenja člana 30. stav (2) i člana 84. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 07/17, 10/17, 10/18 i 14/18)
9. Razmatranje zaključka Vlade i mišljenja Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona u vezi sa inicijativom Muradifa Mujkanovića za davanje autentičnog tumačenja člana 7. Zakonu o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br.11/15 i 4/17).
10. Tekuća pitanja
Predsjednik
Zakonodavno-pravne komisije
Jasmina Lugavić, v. r.
0 0