Pozivi

Saziv 11. sjednice Komisije za rad i socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona

 

03.09.2021 12:47
Slika
koja će se održati u petak, 10.09.2021. godine, sa početkom u 14,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za rad i socijalnu politiku
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-539-1/21
Tuzla, 31.08.2021.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za rad i socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije


S A Z I V A

jedanaestu sjednicu Komisije za rad i socijalnu politiku
Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u petak, 10.09.2021. godine,
sa početkom u 14,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Analize društveno-ekonomskog položaja osoba sa invaliditetom, nivo ostvarenih prava na osnovu federalnih i kantonalnih propisa sa prijedlogom mjera za poboljšanje stanja
2. Razmatranje Rodne analize zaposlenih u institucijama Tuzlanskog kantona na rukovodećim pozicijama
3. Razmatranje nacrta federalnog Zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata, radi davanja mišljenja
4. Tekuća pitanjaPredsjednik Komisije
Amila Hodžić,v.r.
0 0