Pozivi

Saziv 11. sjednice Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku

koja će se održati u utorak, 28.05.2024. godine, sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

23.05.2024 10:41
Slika
 

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku
politiku Skupštine Tuzlanskog kantona –
Broj: 02-02-300-1/24
Tuzla, 22.05.2024. godine

Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
jedanaestu sjednicu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona koja će se održati u utorak, 28.05.2024. godine, sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:
1. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2023. godine
2. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ Banovići za 2023. godinu
3. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći za period od 01.01. do 31.12.2023. godine
4. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2023. godine
5. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Univerziteta u Tuzli za 2023. godinu
6. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona za period I-XII 2023. godine
7. Razmatranje Izvještaja o radu Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona za 2023. godinu
8. Upoznavanje sa informacijom Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u vezi inicijative za izmjenu propisa kojim bi se regulisale veće kontrole opterećenosti transportnih vozila koji koriste ceste na području Tuzlanskog kantona
9. Tekuća pitanja
Predsjednik Komisije
Jakub Suljkanović, v.r.
0 0