Pozivi

Saziv 11. sjednice Komisije za pravdu, ljudska prava i građanske slobode,

 

19.02.2021 08:29
Slika
koja će se održati u utorak, 23.2.2021. godine, sa početkom u 14,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za pravdu, ljudska prava i građanske
slobode Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-139-1/20
Tuzla, 17.2.2021.godine

Na osnovu člana 23. Poslovnika o radu Komisije za pravdu, ljudska prava i građanske slobode Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije za pravdu, ljudska prava i građanske slobode

S A Z I V A
jedanaestu sjednicu Komisije za pravdu, ljudska prava i građanske slobode,
koja će se održati u utorak, 23.2.2021. godine, sa početkom u 14,00 sati,
u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje predstavke Sadine Mujčinović iz Živinica
2. Upoznavanje sa odgovorima Federalnog zavoda za PIO – kantonalna administrativna služba u Tuzli i Službe za upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i zajedničke poslove Grada Gračanica vezano za predstavku Tajiba Kadrića
3. Tekuća pitanjaPredsjednik
Komisije za pravdu, ljudska prava i
građanske slobode
Vedrana Petrović, v.r.
0 0