Pozivi

Saziv 11. sjednice Komisije za jednakopravnost spolova

 

20.10.2020 13:57
Slika
koja će se održati u utorak, 27.10.2020. godine, sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za jednakopravnost spolova
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-609-1/20
Tuzla, 20.10.2020.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za jednokopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednica Komisije

S A Z I V A
jedanaestu sjednicu Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u utorak, 27.10.2020. godine, sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Upoznavanje sa pozivom na saradnju Udruženja građana oštećenog vida
Tuzla
2. Upoznavanje sa informacijom Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog
kantona o stanju i broju prijava o porodičnom nasilju i nasilju nad ženama u 2019. i 2020. godini (realizacija zaključka od 28.9.2020.g. po inicijativi člana Komisije Mersihe Jogunčić
3. Tekuća pitanja


Predsjednica
Komisije za jednakopravnost spolova
Azra Okić, v.r.
0 0