Pozivi

Sativ 12. sjednice Komisije za rad i socijalnu politiku

 

13.12.2021 10:41
Slika
koja će se održati u ponedjeljak, 20.12.2021. godine, sa početkom u 13,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za rad i socijalnu politiku
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-722-1/21
Tuzla, 10.12.2021.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za rad i socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije


S A Z I V A

dvanaestu sjednicu Komisije za rad i socijalnu politiku
Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u ponedjeljak, 20.12.2021. godine,
sa početkom u 13,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom
2. Razmatranje nacrta Zakona o osnivanju JU Centar za autizam Tuzla
3. Razmatanje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje TK za 2022. godinu sa Odlukom o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje TK
4. Razmatranje Informacije o maloljetničkoj delikvenciji na području Tuzlanskog kantona
5. Tekuća pitanjaPredsjednik Komisije
Amila Hodžić,v.r.
0 0