Izvještaji o realizaciji PR

INFORMACIJA O REALIZACIJI PROGRAMA RADA SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA ZA PERIOD JANUAR – DECEMBAR 2023. GODINE

 

07.03.2024 14:30
Slika
 
  I N F O R M A C I J A
O REALIZACIJI PROGRAMA RADA SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA
za period januar – decembar 2023. godine

 

   U periodu januar – decembar 2023. godine održano je 17 sjednica Skupštine, od kojih:

- 6 regulatorno-radnih sjednica

- 8 sjednica hitnog karaktera

- 1 tematska sjednica (JZU UKC Tuzla)

- 2 svečane sjednica:

 • u povodu 1. marta – Dana nezavisnosti BiH
 • u povodu 25. novembra – Dana državnosti BiH

 

U pripremama sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona posebno treba istaknuti rad radnih tijela Skupštine, s obzirom da su dali svoj doprinos u pripremi materijala koji su bili predmet razmatranja Skupštine.

Za analizirajući period, radna tijela Skupštine održala su 111 sjednica, i to:

 

 

Naziv radnog tijela

Broj održanih sjednica

1

Zakonodavno-pravna komisija

13

2

Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku

7

3

Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo

12

4

Administrativna komisija

12

5

Komisija za ustavna pitanja

4

6

Komisija za borbu protiv korupcije

10

7

Komisija za pravdu, ljudska prava i građanske slobode

5

8

Komisija za jednakopravnost spolova

10

9

Komisija za izbor i imenovanja

4

10

Komisija za kulturu, sport i mlade

3

11

Komisija za obrazovanje i nauku

10

12

Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okolilce

7

13

Komisija za rad i socijalnu politiku

6

14

Komisija za zdravstvo

8

 

Kolegij Skupštine Tuzlanskog kantona održao je 22 sjednice.

Služba Skupštine, u periodu od 1.1.2023. do 31.12.2023. godine, izdala je 20 brojeva "Službenih novina Tuzlanskog kantona“.

 Na 15 regulatorno-radnih, hitnih i tematskoj sjednici razmatrano je 132 tačke dnevnog reda (u prosjeku po sjednici 8,8 tačaka dnevnog reda), na kojima je doneseno:

 • 22 zakona
 1. Izmjene i dopune Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu
 2. Zakon o izmjenama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu
 3. Zakon o dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava
 4. Zakon o dopunama Zakona o naučnoistraživačkom radu
 5. Zakon o dopuni Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju
 6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica
 7. Izmjene i dopune Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu
 8. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu
 9. Zakon o upotrebi znakovnog jezika u Tuzlanskom kantonu,
 10. Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o robnim rezervama Tuzlanskog kantona
 11. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom.
 12. Zakon o dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju
 13. Zakon o dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju,
 14. Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći,
 15. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona
 16. Zakon o izmjenama Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu.
 17. Zakon o izmjenama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina
 18. Izmjene i dopune Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu
 19. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu
 20. Zakon o dopuni Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu
 21. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju
 22. Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta
 •  prijedlog amandmana od LXXXIII do LXXXVII na Ustav Tuzlanskog kantona
 •  2 nacrt zakona:
 1. nacrt Zakona o muzejskoj djelatnosti.
 2. nacrt Zakona o oružju i municiji

 - 22 odluke

 1. Odluka o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2023. godinu
 1. Odluka o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona
 2. Odluka o dopuni Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona
 3. Odluka o usvajanju Elaborata o opravdanosti osnivanja visokoškolske ustanove Univerzitet FINRA
 4. Odluka o potvrđivanju imenovanja Vlade Tuzlanskog kantona
 5. Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona za period 2025.-2045.
 6. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o prihvatanju prijedloga za kupovinu nekretnina
 7. Odluka o davanju ovlaštenja (rekonstrukcije zgrade Vlade Tuzlanskog kantona)
 8. Odluka o izmjenama Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona
 9. Odluka o stavljanju van snage Odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad Univerzitetskim kliničkim centrom Tuzla
 10. Odluka o neposrednom učešću u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava na teritoriji Tuzlanskog kantona
 11. Odluka o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2023. godinu
 12. Odluka o stavljanju van snage Odluke o davanju saglasnosti na Statut Javne zdravstvene ustanove Univerzitetsko-klinička bolnica Tuzla
 13. Odluka o davanju ovlaštenja Vladi Tuzlanskog kantona da privremeno imenuje Upravni odbor Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla
 14. Odluka o izmjenama Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona
 15. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite branilaca i članova njihovih porodica
 16. Odluka o davanju podrške kupovini zemljišta i davanju ovlaštenja za zaključivanje kupoprodajnog ugovora i preduzimanju drugih radnji i aktivnosti u cilju izgradnje nove zgrade Općinskog suda u Lukavcu
 17. Odluka o usvajanju Elaborata o opravdanosti pripajanja Javne ustanove Mješovita srednja rudarska škola Tuzla Javnoj ustanovi Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla
 18. Odluka o kreditnom zaduženju Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
 19. Odluka o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period 01.01.2024. do 31.03.2024. godine
 20. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2024. godinu
 21. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2024. godinu

 

- 2 strategije

 1. Strategije razvoja turizma Tuzlanskog kantona za period 2022-2027. godina
 2. Strategije razvoja Javne ustanove Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama za period od 2023. do 2028. godine
 •  2 plana
 1. Kantonalni plan zaštite okoliša Tuzlanskog kantona za period 2023-2028. godina
 2. Kantonalni plan upravljanja otpadom 2023-2028. za Tuzlanski kanton
 •  2 programa
 1. Program rada Skupštine Tuzlanskog kantona za 2023. godinu
 1. Program razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona za period od 2023. do 2029. godine

 - 1 Deklaraciju

 1. Deklaracija o dešavanjima u Palestini.

 - 1 Rezoluciju

 1. Rezolucija o prevenciji i borbi protiv svih oblika nasilja nad ženama

 -     4 mišljenja na federalne propise

 1. nacrt Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine
 2. nacrt federalnog Zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške osoba sa invaliditetom,
 3. prednacrt federalnog Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba
 4. nacrt federalnog Zakona o dopunama Zakona o radu
 •  3 autentična tumačenja
 1. Zaključak u vezi zahtjeva za autentično tumačenje člana 27. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 7/17, 10/17, 10/18, 14/18, 8/21, 10/22 i 14/22)
 2. Zaključak u vezi zahtjeva za autentično tumačenje člana 9. stav (2) Zakona o postornom uređenju i građenju („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 6/11, 4/13, 15/13, 3/15, 2/16, 4/17 i 22/22)
 3. Zaključak u vezi inicijative za davanje autentičnog tumačenja člana 5. stav (1) i stav (2) Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon („Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 14/09, 3/10, 4/10-ispravka, 8/14, 13/19 i 8/20)
 •  3 zaključka za programe mjera u vezi revizorskih izvještaja
 1. Program mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti u finansijskim izvještajima Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica “Dr. Mustafa Beganović” Gračanica za 2021. godinu, konstatovanih od strane Ureda za reviziju Federacije BiH
 1. Program mjera za prevazilaženje nepravilnosti konstatovanih od strane Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine u Izvještaju o finansijskoj reviziji Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj
 2. Program mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti u Izvještaju o finansijskoj reviziji Tuzlanskog kantona za 2022. godinu konstatovanih od strane Ureda za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine
 •  96 zaključaka 

 Na sjednicama Skupštine Tuzlanskog kantona, u periodu januar –decembar 2023. godine, razmatrano je i:

 • 61 dokument analitičko – informativnog karaktera

Izvještaji

 1. Izvještaj o radu Javnog preduzeća Radio-televizija Tuzlanskog kantona za 2021. godinu (nije prihvaćen)
 2. Izvještaj o radu i poslovanju Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla za period I-XII 2021. godine (nije prihvaćen)
 3. Izvještaj o poslovanju JP “Međunarodni aerodrom Tuzla” d.o.o. za period 01.01 do 31.12.2021. godine (nije prihvaćen)
 4. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period januar – juni 2022. godine
 5. Izvještaj o razvoju Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
 6. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 31.12.2022. godine
 7. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2022. godinu
 8. Izvještaj o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2022. godini
 9. Izvještaj o radu Javne ustanove Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ Banovići za 2022. godinu
 10. Godišnji izvještaj o radu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za period 2022. godina
 11. Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za period 01.01.-31.12.2022. godine
 12. Izvještaj o radu Vlade Tuzlanskog kantona za 2022. godinu
 13. Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2022. godine
 14. Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01-31.12.2022. godine
 15. Izvještaj o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona za period I-XII 2022. godine
 16. Izvještaj o radu sa Izvještajem o izvršenju Finansijskog plana Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za period 01.01-31.12.2022. godine (nije prihvaćen)
 17. Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva u Tuzli za period od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine
 18. Izvještaj o radu Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2022. godine
 19. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period juli-decembar 2022. godine
 20. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za period 01.01-31.12.2022. godine
 21. Izvještaj o radu Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona za 2022. godinu
 22. Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 31.12.2022. godine
 23. Izvještaj o radu Javne ustanove Specijalna biblioteka „Behram-beg“ u Tuzli za 2022. godinu
 24. Izvještaj o radu Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla za 2022. godinu
 25. Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona za period januar - decembar 2022. godine
 26. Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona za 2022. godinu
 27. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica za period 01.01. – 31.12.2022. godine
 28. Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Muzej istočne Bosne Tuzla u 2022. godini
 29. Godišnji izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći za period od 01.01. do 31.12.2022. godine
 30. Izvještaj o radu i poslovanju Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost “Spreča” d.d. Tuzla za 2022. godinu
 31. Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća “Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj za 2022. godinu
 32. Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka “Derviš Sušić” Tuzla za 2022. godinu (nije prihvaćen)
 33. Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-30.06.2023. godine
 34. Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01-30.06.2023. godine
 35. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period januar – juni 2023. godine

Informacije

 1. Informacija o provođenju Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu
 2. Informacija o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u školskoj 2021/2022. godini
 3. Informacija o mobingu kao obliku diskriminacije u institucijama Tuzlanskog kantona
 4. Informacija o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2022. godini
 5. Informacija o dosadašnjim aktivnostima rekonstrukcije zgrade Vlade Tuzlanskog kantona sa planom predstojećih aktivnosti
 6. Informacija o maloljetničkoj delinkvenciji na području Tuzlanskog kantona
 7. Informacija  o stanju regionalne cestovne mreže na području Tuzlanskog kantona
 8. Informacija o stanju sigurnosti u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona sa posebnim osvrtom na dešavanja u JU OŠ „Lukavac Grad“ Lukavac
 9. Informacija o poplavama i klizištima na području Tuzlanskog kantona u periodu maj-juni 2023. godine
 10. Informacija o stanju u oblasti mladih u Tuzlanskom kantonu u 2022. godini
 11. Informacija o provedenoj analizi radi detektovanja nedostataka u oblasti obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstva, pravosuđa i unutrašnjih poslova sa prijedlogom mjera s ciljem prevencije maloljetničke delinkvencije i poboljšanja sigurnosti u školama na području Tuzlanskog kantona
 12. Informacija o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za 2022. godinu
 13. Narativno izvješće o radu Kantonalnog tužiteljstva Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 31.12.2022. godine i Informacije o radu Kantonalnog suda u Tuzli i općinskih sudova u Banovićima, Gračanici, Gradačcu, Kalesiji, Lukavcu, Srebreniku, Tuzli i Živinicama za 2022. godinu
 14. Informacija o stanju u malim i srednjim preduzećima i obrtima na području Tuzlanskog kantona u 2021. godini
 15. Informacija o stanju u oblasti kulture u Tuzlanskom kantonu u 2022. godini
 16. Informacija o stanju turističko-ugostiteljske djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2022. godini
 17. Informacija o stanju trgovačke djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2022. godini
 18. Informacija o aktivnostima u cilju izgradnje nove zgrade Općinskog suda u Lukavcu
 19. Informacija o stanju u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona u 2022. godini
 20. Informacija o provođenju Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu
 21. Informacija o obezbjeđivanju rezerve krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnosti obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2022. godinu
 22. Informacija o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava iz oblasti industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona za 2022. godinu
 23. Informacija o stanju u malim i srednjim preduzećima i obrtima na području Tuzlanskog kantona u 2022. godini
 24. Informacija o mobingu kao obliku diskriminacije u institucijama Tuzlanskog kantona
 25. Informacija o realizaciji planiranih mjera i aktivnosti u oblastima obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstva, pravosuđa i unutrašnjih poslova s ciljem prevencije maloljetničke delinkvencije i poboljšanja sigurnosti u školama na području Tuzlanskog kantona

 - 1 Analiza

 1. Rodna analiza zaposlenih u institucijama Tuzlanskog kantona na rukovodećim pozicijama.

 Realizacija Programa rada Skupštine Tuzlanskog kantona

         Programom Skupštine TK za period januar – decembar 2023. planirano je donošenje 32 normativna akta (20 zakona, 4 odluke, 8 strategija), od čega je realizovano 13 (40%) (doneseno je: 6 zakona, 4 odluka, 1 strategija i 2 zakona u nacrtu).

            Osim toga, doneseno je 18 zakona, 23 odluke I 1 strategija koje nisu planirane Programom Skupštine za ovaj period rada.

        
            Programom Skupštine TK za period januar - decembar 2023. planirano je razmatranje 55 dokumenta analitičko-informativnog sadržaja, realizovano je 46 (83%), od čega 3 dokumenta nisu prihvaćena.

Takođe je razmatrano: 5 izvještaja, 10 informacija, 4 nacrta federalnih propisa i 3 zaključka za autentična tumačenja koji nisu bili planirani Programom rada Skupštine Tuzlanskog kantona za navedeni period.

 

Dostavljena su obrazloženja resornih ministarstava u vezi realizacije Programa rada u kojima su navedeni razlozi za neizvršavanje programskih aktivnosti od strane sljedećih ministarstava:

 • Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice (Zakon o privremenom korištenju javnih površina u Tuzlanskom kantona; Strategija za korištenje obnovljivih izvora energije)
 • Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Strategija razvoja poljoprivredne proizodnje, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama, Izvještaj o finansijskom poslovanju JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona za 2022. godinu)
 • Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja (Izvještaj o radu JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o.)
 • Ministarstvo za kulturu, sport i mlade (Zakon o mladima; Izvještaj o radu JP RTV TK za 2022. godinu)
 • Ministarstvo zdravstva (Strategija razvoja zdravstva na Tuzlanskom kantonu za period 2023.-2028. godina; Zakon o osnivanju Zavoda za bolesti ovisnosti Tuzlanskog kantona)
 • Kantonalna uprava civilne zaštite (Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite i pregled aktivnosti u oblasti zaštite i spašavanja na području Tuzlanskog kantona u 2022. godini)
 • JP RTV TK (Izvještaj o radu JP RTV TK za 2022. godinu)
 • Ministarstvo privrede  (Izvještaj o razvoju Tuzlanskog kantona za 2022. godinu)

 

U realizaciji Programa rada, Skupština Tuzlanskog kantona je ostvarila visok stepen saradnje sa predstavnicima sredstava javnog informisanja, koji su pratili rad i izvještavali o aktivnostima Skupštine i njenih radnih tijela.

Takođe, visok stepen saradnje je nastavljen sa međunarodnim organizacijama koje imaju sjedište u Tuzli.

 

                                                                                                                           Predsjednik

                                                                                                             Skupštine Tuzlanskog kantona

Tuzla, decembar 2023. godine                                                                                                                                                   

                                                                                                                          Žarko Vujović


 

0 0