Izvještaji o realizaciji PR

INFORMACIJA O REALIZACIJI PROGRAMA RADA SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA ZA PERIOD JANUAR – DECEMBAR 2022. GODINE

 

24.01.2023 14:33
Slika
 
    I N F O R M A C I J A
O REALIZACIJI PROGRAMA RADA SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA
za period januar – decembar 2022. godine

 

            U periodu januar – decembar 2022. godine održano je 15 sjednica Skupštine, od kojih:

- 7 regulatorno-radnih sjednica

- 1 konstituirajuću sjednicu 10. saziva Skupštine

- 5 sjednica hitnog karaktera

- 2 svečane sjednice:

 • u povodu 1. marta – Dana nezavisnosti BiH
 • u povodu 25. novembra – Dana državnosti BiH

 

U pripremama sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona posebno treba istaknuti rad radnih tijela Skupštine, s obzirom da su dali svoj doprinos u pripremi materijala koji su bili predmet razmatranja Skupštine.

Za analizirajući period, radna tijela Skupštine održala su 104 sjednice, i to:

 

 

Naziv radnog tijela

Br. održanih sjednica

1

Zakonodavno-pravna komisija

10

2

Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku

8

3

Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša      

10

4

Administrativna komisija

14

5

Komisija za ustavna pitanja

0

6

Komisija za borbu protiv korupcije

8

7

Komisija za pravdu, ljudska prava i građanske slobode

10

8

Komisija za jednakopravnost spolova

7

9

Komisija za izbor i imenovanja

11

10

Komisija za kulturu, sport i mlade

3

11

Komisija za obrazovanje i nauku

7

12

Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okolilce

3

13

Komisija za rad i socijalnu politiku

5

14

Komisija za zdravstvo

2

15

Privremena Administrativna komisija (10. saziv)

4

16

Privremena Komisija za izbor i imenovanja (10. saziv)

2

 

Kolegij Skupštine Tuzlanskog kantona održao je 21 sjednicu (18 u 9. sazivu i 3 sjednice u 10. sazivu).

Služba Skupštine, u periodu od 1.1.2022. do 31.12.2022. godine, izdala je 22 broja "Službenih novina Tuzlanskog kantona“.

 

Na 13 regulatorno-radnih, hitnih sjednica i konstituirajućoj sjednici 10. saziva razmatrano je 132 tačke dnevnog reda (u prosjeku po sjednici 10 tačaka dnevnog reda), na kojima je doneseno:

 

 • 38 zakona
 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona
 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih
 3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 4. Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju
 5. Zakon o izmjenama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju
 6. Zakon o dopunama Zakona o visokom obrazovanju
 7. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom
 8. Izmjene i dopune Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu
 9. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu
 10. Zakon o osnivanju Javne ustanove Centar za autizam „Meho Sadiković“ Tuzla
 11. Zakon o izmjeni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom
 12. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju
 13. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju
 14. Zakon o dopuni Zakona o državnoj službi Tuzlanskog kantona
 15. Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom
 16. Zakon o plaćama i naknadama državnih službenika, namještenika i drugih lica zaposlenih u organima državne službe Tuzlanskog kantona
 17. Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o osnivanju Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju
 18. Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona
 19. Zakon o dopuni Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju
 20. Zakon o dopuni Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju
 21. Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o visokom obrazovanju
 22. Zakon o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom
 23. Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu
 24. Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o šumama
 25. Zakon o izmjeni Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica
 26. Zakon o plaćama i naknadama policijskih službenika Tuzlanskog kantona
 27. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkom radu
 28. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju
 29. Zakon o izmjeni Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina
 30. Izmjene i dopune Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu
 31. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu
 32. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom
 33. Zakon o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama državnih službenika, namještenika i drugih lica zaposlenih u organima državne službe Tuzlanskog kantona
 34. Zakon o izmjeni Zakona o oružju i municiji

 

 1. saziv Skupštine Tuzlanskog kantona
 2. Budžet Tuzlanskog kantona za 2023. godinu
 3. Zakon o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu
 4. Zakon o izmjenama Zakona o robnim rezervama Tuzlanskog kantona
 5. Zakon o dopuni Zakona o prostornom uređenju i građenju

 3 nacrta zakona:

 1. nacrt Zakona o privremenom korišćenju javnih površina na području Tuzlanskog kantona
 2. nacrt Zakona o upotrebi znakovnog jezika u Tuzlanskom kantonu
 3. nacrt Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći

 

 • 1 strategiju:
 1. Strategija komuniciranja Skupštine Tuzlanskog kantona 2022.-2027. godina

 

- 26 odluka

 1. Odluka o smjeni predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona
 2. Odluka o smjeni zamjenice predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona Vedrane Petrović
 3. Odluka o potvrđivanju kandidata za izbor na mjesto predsjednika ili zamjenika predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona
 4. Odluka o smjeni Vlade Tuzlanskog kantona
 5. Odluka o davanju ovlaštenja sekretarima ministarstava
 6. Odluka o izmjenama Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona
 7. Odluka o potvrđivanju imenovanja Vlade Tuzlanskog kantona
 8. Odluka o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona
 9. Odluka o privremenom imenovanju Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona
 10. Odluka o smjeni člana Nezavisnog odbora
 11. Odluka o izmjeni Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona
 12. Odluka o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Tuzlanskog kantona
 13. Odluka o privremenom imenovanju Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona
 14. Odluka o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2022. godinu sa Odlukom o izvršenju Izmjena i dopuna Finansijskog plana Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2022. Godinu
 15. Odluka o imenovanju člana Nezavisnog odbora
 16. Odluka o imenovanju Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona
 17. Odluke o odbijanju prijedloga za preispitivanje zakonitosti Odluke o smjeni člana Nezavisnog odbora
 18. Odluka o kreditnom zaduženju i prihvatanju grant sredstava kod Njemačke razvojne banke – KfW putem revolving fonda Federacije BiH
 19. Odluka o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2022. godinu
 20. saziv Skupštine Tuzlanskog kantona
 21. Odluka o izboru privremene Komisije za izbor i imenovanja Skupštine Tuzlanskog kantona
 22. Odluke o izboru privremene Administrativne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona
 23. Odluke o potvrđivanju kandidata za predsjednika ili zamjenika predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona
 24. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2023. godinu
 25. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2023. godinu
 26. Odluka o razrješenju ministra u Vladi Tuzlanskog kantona (Emir Begić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva)
 27. Odluka o usvajanju Strategije komuniciranja Skupštine Tuzlanskog kantona 2022.-2027. godina

 

-     3 mišljenja na federalne propise

 1. nacrt Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine, radi davanja mišljenja
 2. nacrta federalnog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode, radi davanja mišljenja
 3. nacrta federalnog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, radi davanja mišljenja

 

 • 2 autentična tumačenja
 1. Zaključak u vezi zahtjeva za autentično tumačenje članova 22. i 22a. Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 3/06, 1/07, 5/08, 10/11, 7/17, 11/18, 8/20 i 10/21)
 2. Zaključak u vezi zahtjeva za autentično tumačenje člana 74. stav (6) Zakona o visokom obrazovanju – prećišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 21/21)

 

 • zaključak Skupštine Tuzlanskog kantona kojim podržava aktivnosti Vlade Tuzlanskog kantona u vezi sa realizacijom projekta „Program energetske obnove zgrada javne namjene u nadležnosti Tuzlanskog kantona”, pod uslovima sadržanim u Mandatnom pismu Evropske banke za obnovu i razvoj.

 

77 zaključka (pregled u prilogu)

 

Na sjednicama Skupštine Tuzlanskog kantona, u periodu januar – decembar 2022. godine, razmatrano je i:

 

 • 50 dokumenta analitičko – informativnog karaktera

Izvještaji

 1. Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2021. godinu (nije prihvaćen)
 2. Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za period 01.01.-31.12.2021. godine (nije prihvaćen)
 3. Izvještaj o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2021. godini (nije prihvaćen)
 4. Izvještaja o epidemiološkoj situaciji na području Tuzlanskog kantona u periodu od 21.3.2022. godine do 10.4.2022. godine
 5. Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći za period od 01.01. do 31.12.2021. godine (nije prihvaćen)
 6. Izvještaj o radu Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2021. godine (nije prihvaćen)
 7. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period juli-decembar 2021. godine
 8. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
 9. Izvještaj o radu sa izvještajem o finansijskom poslovanju JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ Banovići za 2021. godinu (nije prihvaćen)
 10. Izvještaj o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
 11. Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2021. godine
 12. Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2021. godine (nije prihvaćen)
 13. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2021. godine
 14. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2021. godine
 15. Izvještaj o radu sa Izvještajem o izvršenju finansijskog plana Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Tuzla za period 01.01.-31.12.2021. godine (nije prihvaćen)
 16. Izvještaj o radu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
 17. Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva u Tuzli za period od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine
 18. Izvještaj o radu Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla za 2021. godinu
 19. Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona za period januar-decembar 2021. godine (nije prihvaćen)
 20. Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Muzej istočne Bosne Tuzla za 2021. godinu
 21. Izvještaj o radu Javne ustanove Specijalna biblioteka „Behram-beg“ Tuzla za 2021. godinu
 22. Izvještaj o radu Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2021. godine (nije prihvaćen)
 23. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica “Dr. Mustafa Beganović” Gračanica za period 01.01.-31.12.2021. godine
 24. Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona za 2021. godinu (nije prihvaćen)
 25. Izvještaj o radu Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla za period 01.01.-31.12.2021. godine (nije prihvaćen)
 26. Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća “Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj za 2021. godinu (nije prihvaćen)
 27. Izvještaj o radu i poslovanju Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost “Spreča” d.d. Tuzla za 2021. godinu (nije prihvaćen)
 28. Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Univerzitet u Tuzli za 2021. godinu
 29. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona za 2021. godinu (nije prihvaćen)
 30. Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka “Derviš Sušić” Tuzla za 2021. godinu (nije prihvaćen)
 31. Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-30.6.2022. godine
 32. Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-30.6.2022. godine

Informacije

 1. Informacija o aktuelnoj situaciji u vezi sa pandemijom korona virusa na području Tuzlanskog kantona
 2. Informacija o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2021. godini
 3. Informacija o realizaciji Programa rada Skupštine Tuzlanskog kantona za period januar – decembar 2021. godine
 4. Informacija Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla o načinu donošenja i efektima primjene Zakona o dopuni Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata („Službene novine F BiH“, broj: 105/21) sa zaključkom Vlade Tuzlanskog kantona od 25.1.2022. godine
 5. Informacija o stanju u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona u 2021. godini
 6. Informacija o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
 7. Narativnog izvješće o radu Kantonalnog tužiteljstva Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
 8. Informacija o radu Kantonalnog suda u Tuzli i općinskih sudova Tuzla, Banovići, Gradačac, Gračanica, Kalesija, Lukavac, Srebrenik i Živinice za 2021. godinu
 9. Informacija o statusu projekta izgradnje auto ceste Tuzla – Brčko – Orašje, kao dijela auto ceste Sarajevo – Beograd
 10. Informacija o stanju u oblasti mladih u Tuzlanskom kantonu u 2021. godini
 11. Informacija o stanju u oblasti kulture u Tuzlanskom kantonu u 2021. godini
 12. Informacija o maloljetničkoj delinkvenciji na području Tuzlanskog kantona
 13. Informacija o stanju trgovačke djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2021. godini
 14. Informacija o stanju turističko-ugostiteljske djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2021. godini
 15. Informacija o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava iz oblasti industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
 16. Informacija o obezbjeđivanju rezerve krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnost obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2021. godinu

Analize

 1. Rodna analize zaposlenih u institucijama Tuzlanskog kantona na rukovodećim pozicijama
 2. Analiza zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatori zdravlja u 2021. godini

 

 


Realizacija Programa rada Skupštine Tuzlanskog kantona

 

            Programom Skupštine TK za period januar – decembar 2022. planirano je donošenje  26 normativnih akata (17 zakona, 3 odluke, 4 strategije i 2 plana), od čega je realizovano 15 (57%) (doneseno je: 9 zakona i 3 zakona u nacrtu, 2 odluke, te 1 strategija).

            Osim toga, doneseno je 29 zakona i 24 odluke koje nisu planirane Programom Skupštine za 2022. godinu.

             

            Programom Skupštine TK za period januar - decembar 2022. Planirano je razmatranje 55 dokumenta analitičko-informativnog sadržaja, realizovano je 50 (90%), od čega 16 dokumenta nije prihvaćeno.

 

Takođe je razmatrano: 1 izvještaj, 4 informacije i 3 nacrta federalnih propisa koji nisu bili planirani Programom rada Skupštine Tuzlanskog kantona za navedeni period.

 

Dostavljena su obrazloženja u vezi realizacije Programa rada u kojima su navedeni razlozi za neizvršavanje programskih aktivnosti od strane sljedećih ministarstava:

 • Ministarstvo za kulturu, sport i mlade (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sportu; Informacija o stanju u oblasti kulture u Tuzlanskom kantonu u 2021. godini )
 • Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja (Izvještaj o radu JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o., Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti; Strategija razvoja turizma na području Tuzlanskog kantona za period 2022.-2027. godine)
 • Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice (Kantonalni plan zaštite okoliša Tuzlanskog kantona 2021.-2027.; Plan upravljanja otpadom Tuzlanskog kantona 2021.-2027.)
 • Ministarstvo za boračka pitanja (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica; Odluka o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite branilaca i članova njihovih porodica)
 • Ministarstvo finansija (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o podršci nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu)
 • Ministarstvo obrazovanja i nauke (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkom radu; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju)

 

U realizaciji Programa rada, Skupština Tuzlanskog kantona je ostvarila visok stepen saradnje sa predstavnicima sredstava javnog informisanja, koji su pratili rad i izvještavali o aktivnostima Skupštine i njenih radnih tijela u skladu sa preporukama sprečavanja širenja virusa Covid 19, - ombudsmanima/ombudsmenima Bosne i Hercegovine.

            Takođe, visok stepen saradnje je nastavljen sa međunarodnim organizacijama koje imaju sjedište u Tuzli.

 

 

                                                                                                              Predsjednik

                                                                                             Skupštine Tuzlanskog kantona

Tuzla, siječanj 2023. godine                                                                                                                                                   

                                                                                                               Žarko Vujović          

0 0