Izvještaji o realizaciji PR

INFORMACIJA O REALIZACIJI PROGRAMA RADA SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA ZA PERIOD JANUAR – DECEMBAR 2021. GODINE

 

01.02.2022 09:17
Slika
 
                                                         I N F O R M A C I J A
O REALIZACIJI PROGRAMA RADA SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA
za period januar – decembar 2021. godine

 

U periodu januar – decembar 2021. godine održano je 18 sjednica Skupštine, od kojih:

- 11 regulatorno-radnih sjednica

- 5 sjednica hitnog karaktera

- 2 svečana sjednica:

 • u povodu 1. marta – Dana nezavisnosti BiH
 • u povodu 25. Novembra – Dana državnosti BiH

 

U pripremama sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona posebno treba istaknuti rad radnih tijela Skupštine, s obzirom da su dali svoj doprinos u pripremi materijala koji su bili predmet razmatranja Skupštine.

Za analizirajući period, radna tijela Skupštine održala su 126 sjednica, i to:

 

 

Naziv radnog tijela

Br. održanih sjednica

1

Zakonodavno-pravna komisija

13

2

Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku

10

4

Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša      

9

6

Administrativna komisija

14

7

Komisija za ustavna pitanja

0

8

Komisija za borbu protiv korupcije

12

9

Komisija za pravdu, ljudska prava i građanske slobode

4

10

Komisija za jednakopravnost spolova

11

11

Komisija za izbor i imenovanja

16

12

Komisija za kulturu, sport i mlade

6

13

Komisija za obrazovanje i nauku

11

14

Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okolilce

3

15

Komisija za rad i socijalnu politiku

8

16

Komisija za zdravstvo

9

 

Kolegij Skupštine Tuzlanskog kantona održao je  23 sjednice.

Služba Skupštine, u periodu od 1.1.2021. do 31.12.2021. godine, izdala je 23 broja "Službenih novina Tuzlanskog kantona“.

 

Na 16 regulatorno-radnih i hitnih sjednica razmatrano je 175 tačaka dnevnog reda (u prosjeku po sjednici 10,93 tačaka dnevnog reda), na kojima je doneseno:

 • 30 zakona
 1. Budžet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
 2. Zakon o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
 3. Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o šumama
 4. Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o javnom redu i miru
 5. Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o naučnoistraživačkom radu
 6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju
 7. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju
 8. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu
 9. Zakon o izmjeni Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina
 10. Izmjene i dopune Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
 11. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
 12. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskoj djelatnosti
 13. Zakon o izmjeni i dopunama o Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju
 14. Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o srednjem odgoju i obrazovanju
 15. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu na području Tuzlanskog kantona
 16. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju
 17. Izmjene i dopune Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
 19. Zakon o izmjeni Zakona o oružju i municiji
 20. Budžet Tuzlanskog kantona za 2022. godinu
 21. Zakon o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu
 22. Zakon o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu
 23. Zakon o kulturi
 24. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona
 25. Zakon o izmjenama i dopunama o Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju
 26. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem odgoju i obrazovanju
 27. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju pravne pomoći
 28. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona
 29. Zakon o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom
 30. Zakon o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonadavne i izvršne vlasti Tuzlanskog kantona

 3 nacrta zakona:

 1. nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona
 2. nacrt Zakona o osnivanju Javne ustanove Centar za autizam Tuzla
 3. nacrt Zakona o plaćama i naknadama državnih službenika, namještenika i drugih lica zaposlenih u organima državne službe Tuzlanskog kantona

- 29 odluka

 1. Odluka o razrješenju predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona
 2. Odluka o razrješenju zamjenika predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona, Borisa Krešića
 3. Odluka o potvrđivanju kandidata za izbor na mjesto predsjednika ili zamjenika Skupštine Tuzlanskog kantona
 4. Odluka o razrješenju Vlade Tuzlanskog kantona
 5. Odluka o davanju ovlaštenja sekretarima ministarstava
 6. Odluka o davanju ovlaštenja za kolektivno potpisivanje naloga za plaćanje preko jedinstvenog računa trezora Tuzlanskog kantona
 7. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
 8. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
 9. Odluka o potvrđivanju imenovanja Vlade Tuzlanskog kantona
 10. Odluka o razrješenju člana Nezavisnog odbora (Elsajeda Fatušića na lični zahtjev)
 11. Odluka o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona
 12. Odluka o dopuni Odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad Javnom zdravstvenom ustanovom Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“, Gračanica
 13. Odluka o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti (na odluku Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona iz 2019. godine)
 14. Odluka o izmjeni Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupstine Tuzlanskog kantona
 15. Odluka o izmjenama Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona
 16. Odluka o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2021. Godinu
 17. Odluka o razrješenju člana Nezavisnog odbora
 18. Odluka o smjeni člana Nezavisnog odbora
 19. Odluka o smjeni članova Nezavisnog odbora
 20. Odluka o izmjeni Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona
 21. Odluka o dodjeli javnog priznanja „Povelja Tuzlanskog kantona“ (Fati Orlović)
 22. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o dopunama Statuta Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica
 23. Odluka o prigovorima na Odluku o smjeni članova Nezavisnog odbora
 24. Odluka o imenovanju Nezavisnog odbora
 25. Odluka o davanju saglasnosti na  Finansijski plan Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2022. godinu sa Odlukom o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2022. Godinu
 26. Odluke o davanju saglasnosti na  Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2022. Godinu
 27. Odluka o prigovoru na Odluku o imenovanju članova Nezavisnog odbor (Zikrija Hamustafić)
 28. Odluka o prigovoru na Odluku o imenovanju članova Nezavisnog odbor (Zvonko Pranjić)
 29. Odluka o prigovoru na Odluku o imenovanju članova Nezavisnog odbor (Dževdo Bjelić)

  

 • 3 strategije
 1. Strategija prema mladima Tuzlanskog kantona 2020.-2024.
 2. Strategija razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027. godina
 3. Strategija za borbu protiv korupcije 2021.-2024. i Akcioni plan za provođenje Strategija za borbu protiv korupcije 2021.-2024.
 • 4 plana
 1. Izmjene i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005.-2025.
 2. Regulacioni plan lokaliteta Zlača
 3. Regulacion plan lokaliteta Muška voda
 4. Urbanistički projekat lokaliteta Djevojačka pećina

 -     3 rezolucije

 1. Rezolucija o prevenciji i suzbijanju uznemiravanja na osnovu spola i seksualnog uznemiravanja i nasilja u Tuzlanskom kantonu
 2. Rezolucija o zaštiti i unapređenju kvaliteta zraka u zatvorenom prostoru u Tuzlanskom kantonu.
 3. Rezolucija o osudi ugrožavanja mira, sigurnosti i napada na ustavno-pravni poredak Bosne i Hercegovine

 

-     2 programa

 1. Programa rada Skupštine Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
 2. Programa rada Skupštine Tuzlanskog kantona za 2022. godinu

 -     6 mišljenja na federalne propise

 1. nacrt Strategije zapošljavanja Federacije Bosne i Hercegovine (2021.-2027.), radi davanja mišljenja
 2. nacrt Zakona o ugostiteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine, radi davanja mišljenja
 3. nacrt federalnog Zakona o zaštiti zraka, radi davanja mišljenja
 4. nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, radi davanja mišljenja
 5. nacrt federalnog Zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata, radi davanja mišljenja
 6. nacrt Zakona o ustanovama socijalne zaštie FBiH, radi davanja mišljenja

 

 • 6 akata u vezi autentičnih tumačenja (4 zaključka i 2 autentična tumačenja)
 1. autentično tumačenje člana 44b. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica - prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 5/12, 5/14, 12/16 i 6/20) odnosno člana 45. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica- drugi prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 8/20) - zaključak;
 2. autentično tumačenje članova 40-48. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica - drugi prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/20) - zaključak;
 3. autentično tumačenje člana 30. stav (2) i člana 84. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18) - zaključak;
 4. autentično tumačenje člana 7. Zakona o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 11/15 i 4/17) - zaključak;
 5. Autentično tumačenje člana 61. stav (2) tačka b) Zakona o vodama („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 11/08 i 12/20);
 6. Autentično tumačenje člana 68. stav (9) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 7/16, 10/16, 5/17, 15/17, 15/19, 9/20 i 17/21). 
 • 128 zaključaka  

Na sjednicama Skupštine Tuzlanskog kantona, u periodu januar – decembar 2021. godine, razmatrano je i:

 • 84 dokumenta analitičko – informativnog karaktera 

Izvještaji

 1. Izvještaj o implementaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016.-2020. godina, za 2019. godinu
 2. Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona za 2019. godinu sa Programom mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti u Izvještaju o finansijskoj reviziji Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona za 2019. godinu
 3. Izvještaj o radu i poslovanju Univerziteta u Tuzli za 2019. godinu
 4. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period januar-juni 2020. godine- nije prihvaćen
 5. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period juli-decembar 2020. godine - nije prihvaćen
 6. Izvještaj o radu i poslovanju Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar  Tuzla za period I-XII 2019. godine
 7. Izvještaj o radu Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona za period 1.1.2020.-31.12.2020. godine
 8. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ Banovići za 2020. godinu - nije prihvaćen
 9. Izvještaj o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2020. godini
 10. Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o. za period 1.1. do 31.12.2019. godine - nije prihvaćen
 11. Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2020. godinu - nije prihvaćen
 12. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za period 1.1.-31.12.2020. godine - nije prihvaćen
 13. Izvještaj o radu Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona za period 1.1-31.12.2020. godine
 14. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2020. godine
 15. Izvještaj o radu Javne ustanove Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona za 2020. godinu - nije prihvaćen
 16. Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Muzej istočne Bosne Tuzla u 2020. godini - nije prihvaćen
 17. Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2020. godine. nije prihvaćen
 18. Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći za period 1.1.2020.-31.12.2020. godine - nije prihvaćen
 19. Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2020. godine - nije prihvaćen
 20. Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2020. godine
 21. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
 22. Izvještaj o radu Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla za 2020. godinu
 23. Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona za 2020. godinu - nije prihvaćen
 24. Izvještaj o radu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
 25. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona Tuzla za 2020. godinu - nije prihvaćen
 26. Izvještaj o radu Javne ustanove Specijalna biblioteka „Behram-beg“ u Tuzli za 2020. godinu
 27. Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“  Tuzla za 2020. godinu
 28. Izvještaj o radu i poslovanju Univerziteta u Tuzli za 2020. godinu
 29. Izvještaj o radu i poslovanju Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla za period I-XII 2020. godine - nije prihvaćen
 30. Izvještaj o radu Vlade Tuzlanskog kantona za 2020. godinu - nije prihvaćen
 31. Izvještaj o radu sa Izvještajem o izvršenju finansijskog plana Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2020. godine
 32. Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj za 2020. godinu - nije prihvaćen
 33. Izvještaj o radu i poslovanju Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla za 2020. godinu sa finansijskim izvještajima za 2020. godinu
 34. Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju za period 1.1.-31.12.2020. godine sa Finansijskim izvještajem Kantonalne agencije za privatizaciju za period 1.1.-31.12.2020. godine - nije prihvaćen
 35. Izvještaj o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona za 2020. godinu - nije prihvaćen
 36. Izvještaj o radu i poslovanju Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica za 2020. godinu - nije prihvaćen
 37. Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva za period od 1.1.2020. do 31.12. 2020. godine
 38. Narativno izvješće o radu Kantonalnog tužiteljstva Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2020. godine
 39. Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava u skladu sa Ugovorom o dodjeli potpore iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine broj: 09-11-6-2-5109-UK-3/20 od 30.7.2020. godine
 40. Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o. za period 1.1. do 31.12.2020. godine - nije prihvaćen
 41. Izvještaj o radu Javnog preduzeća Radio-televizija Tuzlanskog kantona za 2020. godinu - nije prihvaćen
 42. Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1.-30.6.2021. godine
 43. Izvještaj o finansijskoj reviziji Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2020. godinu sa Programom mjera na otklanjanju nedostataka po preporukama  Ureda za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine
 44. Izvještaj o finansijskoj reviziji Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu i Programa mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti u finansijskim izvještajima Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu konstatovanih od strane Ureda za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine
 45. Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona za 2020. godinu sa Programom mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti konstatovanih od strane Ureda za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine
 46. Izvještaj o razvoju s pregledom implementacije Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016.-2020. godina, za 2020. godinu 

Informacije

 1. 9 Informacija o aktuelnoj situaciji u vezi sa pandemijom korona virusa na području Tuzlanskog kantona (svako skupštinsko zasjedanje razmatrana je informacija za prethodni mjesec)
 2. Informacija o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava iz oblasti industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona za 2019. godinu
 3. Informacija o  stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u školskoj 2019/2020. godini
 4. Informacija o stanju u malim i srednjim preduzećima na Tuzlanskom kantonu u 2019. godini, sa prijedlogom smjernica rada za naredni period
 5. Informacija o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2020. godini
 6. Informacije o realizaciji Programa rada Skupštine Tuzlanskog kantona za period januar-decembar 2020. godine (sa pregledom zaključaka donesenih u 2020. godini)
 7. Informacije o radu Kantonalnog suda u Tuzli i općinskih sudova Tuzla, Banovići, Gradačac, Gračanica, Kalesija, Lukavac, Srebrenik i Živinice za 2020. godinu
 8. Informacija o stanju u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona u 2020. godini  
 9. Informacija o stanju u oblasti kulture na području Tuzlanskog kantona u 2020. Godini
 10. Informacija o nasilju u porodici na području Tuzlanskog kantona
 11. Informacija o stanju turističko-ugostiteljske djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2020. godini
 12. Informacija o stanju trgovačke djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2020. godini
 13. Informacija o higijensko-epidemiološkoj situaciji na području Tuzlanskog kantona sa posebnim osvrtom na situaciju u vezi sa migrantima
 14. Informacija o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
 15. Informacija o stanju u oblasti mladih u Tuzlanskom kantonu u 2020. godini
 16. Informacija o saobraćajnoj blokadi Tuzlanskog kantona i mjere za njeno prevazilaženje
 17. Informacija o obezbjeđenju rezerve krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnosti obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2020. godinu
 18. Informacija o mobingu kao obliku diskriminacije u institucijama Tuzlanskog kantona
 19. Informacija o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava iz oblasti industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
 20. Informacije o maloljetničkoj delikvenciji na području Tuzlanskog kantona
 21. Informacija o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u školskoj 2020/2021. godini
 22. Informacija o stanju malih i srednjih preduzeća i obrta na području Tuzlanskog kantona u 2020. godini 

Analize

 1. Analiza zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatori zdravlja u 2019. godini
 2. Analiza stanja i poduzimanje konkretnih mjera na području Tuzlanskog kantona u vezi sa pogoršanom epidemiološkom situacijom
 3. Analiza socijalno-ekonomskog položaja starih lica i penzionera sa prijedlogom mjera
 4. Analiza stanja u oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom na području Tuzlanskog kantona sa programom mjera za ublažavanje teškog socijalnog stanja koje je nastalo kao posljedica pandemije
 5. Analiza stanja u oblasti zaštite djece bez roditeljskog staranja u porodičnom i institucionalnom smještaju sa prijedlogom mjera.         
 6.  Analiza društveno-ekonomskog položaja osoba sa invaliditetom, nivo ostvarenih prava na osnovu federalnih i kantonalnih propisa sa prijedlogom mjera za poboljšanje stanja
 7. Rodna analiza zaposlenih u institucijama Tuzlanskog kantona na rukovodećim pozicijama     
 8. Analiza zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatori zdravlja u 2020. godini 

 Realizacija Programa rada Skupštine Tuzlanskog kantona

             Programom Skupštine TK za period januar – decembar 2021. planirano je donošenje  29 normativnih akata (17 zakona, 2 odluke, 3 strategije i 7 planova), od čega je realizovano 19 (65%) (doneseno je: 11 zakona, 1 strategija, 1 zakon u nacrtu, 4 plana).

            Osim toga, doneseno je 19 zakona, 2 nacrta zakona i 27 odluka koje nisu planirane Programom Skupštine za ovaj period rada, te je dato 6 akata u vezi autentičnih tumačenja zakonskih odredbi.

           Programom Skupštine TK za period januar - decembar 2021. planirano je razmatranje 51 dokumenta analitičko-informativnog sadržaja, realizovano je 50 (98%), od čega 15 dokumenta nije prihvaćeno.

 Ukupna realizacija Programa rada Skupštine Tuzlanskog kantona za 2021. godinu je 86%.

Takođe je razmatrano: 3 rezolucije, 2 programa, 18 izvještaja, 13 informacija, 2 analize i 6 nacrta federalnih propisa koji nisu bili planirani Programom rada Skupštine Tuzlanskog kantona za navedeni period.

 

U vezi realizacije Programa rada dostavljene su informacije od strane pojedinih ministarstava u kojima su navedeni razlozi za neizvršavanje programskih aktivnosti:

 • Ministarstvo za boračka pitanja obavještava da je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihove obitelji planira radi usklađivanja sa novim zakonom koji je trebao biti donesen na federalnom nivou, kako ta procedura još nije završenja, usklađivanje kantonalnog zakona sa federalnim će biti izvršeno kad se izvše izmjene federalnog zakona.
 • Ministarstvo zdravstva obavještava da je izradu Strategije razvoja zdravstva na Tuzlanskom kantona za period 2021.-2027. imenovana Radna grupa za izradu prijedloga Strategije, te da su aktivnosti oko izrade u toku (planirana za 2022. godinu)
 • Kantonalna agencija za privatizaciju obavještava da nije u mogućnosti pripremiti i u skupštinsku proceduru dostaviti tekst Zakona o izmjenama i dopumana Zakona o kantonalnoj agenciji za privatizaciju (iz u dopisu navedenih razloga)
 • Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice obavještava da će u narednoj kalendarskoj godini (2022.) pripremiti i u skupštinsku proceduru dostaviti Plan upravljanja otpadom Tuzlanskog kantona 2021-2026. i Kantonalni plan zaštite okoliša Tuzlanskog kantona 2021.-2026.
 • Ministarstvo pravosuđa i uprave obavještava da je, nakon uprličenog sastanka sa svim relevantnim institucijama Tuzlanskog kantona, došlo do zaključka da donošenje Zakona o sprečavanju i zabrani uznemiravanja na osnovu spola i seksualnog uznemiravanja i nasilja u Tuzlanskom kantonu i Akcionog plana za prevenciju i suzbijanje uznemiravanja na osnovu spola i seksualnog uznemiravanja i nasilja u Tuzlanskom kantonu apsolutno nije svrsishodno, nego će Vlada TK, sa Ministarstvom pravosuđa i uprave kao obrađivačem, u narednoj godini izraditi Protokol o postupanju u slučaju uznemiravanja na osnovu spola i seksualnog uznemiravanja i nasilja.

 

U realizaciji Programa rada, Skupština Tuzlanskog kantona je ostvarila visok stepen saradnje sa predstavnicima sredstava javnog informisanja, koji su pratili rad i izvještavali o aktivnostima Skupštine i njenih radnih tijela u skladu sa preporukama sprečavanja širenja virusa Covid 19, - ombudsmanima/ombudsmenima Bosne i Hercegovine.

Takođe, visok stepen saradnje je nastavljen sa međunarodnim organizacijama koje imaju sjedište u Tuzli.

 

  

                                                                                                               Predsjednik

                                                                                                Skupštine Tuzlanskog kantona

Tuzla, prosinac 2021. godine                                                                                                                                                    

                                                                                                                 Slađan Ilić           

0 0