Izvještaji o realizaciji PR

INFORMACIJA O REALIZACIJI PROGRAMA RADA SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA ZA PERIOD JANUAR – DECEMBAR 2020. GODINE

 

09.04.2021 12:41
Slika
 
I N F O R M A C I J A
O REALIZACIJI PROGRAMA RADA SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA
za period januar – decembar 2020. godine

U periodu januar – decembar 2020. godine održano je 15 (+3) sjednica Skupštine, od kojih:
- 7 regulatorno-radnih sjednica
- 6 sjednica hitnog karaktera (+ 2 na kojima nije usvojen dnevni red i 1 na kojoj nije bilo kvoruma)
- 1 tematska sjednica (Razmatranje zatečenog finansijskog i opšteg stanja u javnim preduzećima, ustanovama i ministarstvima čiji je osnivač Vlada ili Skupština Tuzlanskog kantona, po formiranju aktuelne Vlade Tuzlanskog kantona, zaključno sa 31.12.2019. godine)
- 1 svečana sjednica:
⦁ u povodu 1. marta – Dana nezavisnosti BiH

U pripremama sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona posebno treba istaknuti rad radnih tijela Skupštine, s obzirom da su dali svoj doprinos u pripremi materijala koji su bili predmet razmatranja Skupštine. Treba napomenuti da su izmjenama Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona reorganizovana i ustanovljena nova radna tijela koja su počela sa radom u periodu koji obuhvata ova informacija.

Za analizirajući period, radna tijela Skupštine održala su 108 sjednica, i to:

Naziv radnog tijela Br. održanih sjednica
1 Zakonodavno-pravna komisija 11
2 Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku 8
3 Komisija za obrazovanje, kulturu, sport i mlade 5
4 Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša 3
5 Komisija za rad, zdravstvo i socijalnu politiku 3
6 Administrativna komisija 12
7 Komisija za ustavna pitanja 1
8 Komisija za borbu protiv korupcije 12
9 Komisija za pravdu, ljudska prava i građanske slobode 7
10 Komisija za jednakopravnost spolova 10
11 Komisija za izbor i imenovanja 7
12 Komisija za kulturu, sport i mlade 3
13 Komisija za obrazovanje i nauku 7
14 Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo 6
15 Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okolilce 2
16 Komisija za rad i socijalnu politiku 4
17 Komisija za zdravstvo 7

Kolegij Skupštine Tuzlanskog kantona održao je 25 sjednica.
Služba Skupštine, u periodu od 1.1.2020. do 31.12.2020. godine, izdala je 18 brojeva "Službenih novina Tuzlanskog kantona“.

Na 14 regulatorno-radnih, hitnih i tematskoj sjednici razmatrano je 92 tačke dnevnog reda (u prosjeku po sjednici 6,57 tačaka dnevnog reda), na kojima je doneseno:

⦁ 26 zakona
1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju u Tuzli
2. Zakon o pečatu Tuzlanskog kantona
3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama
4. Zakon o izmjenama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgađenih građevina
5. Zakon o dopunama Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon (nije po programu rada)
6. Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o oružju i municiji
7. Zakon o dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju
8. Zakon o dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju
9. Zakon o potvrđivanju Uredbe sa zakonskom snagom o prestanku primjene Zakona o podsticajima za zapošljavanje i intervencijama u privrednim subjektima (nije po programu rada)
10. Zakon o potvrđivanju Uredbe sa zakonskom snagom o prestanku primjene propisa na nivou Tuzlanskog kantona (nije po programu rada)
11. Zakon o subvenciji za ublažavanje posljedica uzrokovanih stanjem nesreće (nije po programu rada)
12. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica
13. Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu (nije po programu rada)
14. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu (nije po programu rada)
15. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju (nije po programu rada)
16. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima
17. Zakon o osnivanju Javne ustanove Osnovna muzička škola Gračanica
18. Zakon o izmjeni Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju
19. Zakon o inspekcijama Tuzlanskog kantona
20. Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o vodama
21. Zakon o izmjenama Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona
22. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom
23. Zakon o zaštiti kulturne baštine
24. Zakon o podršci nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu
25. Izmjene i dopune Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
26. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu

- 19 odluka
1. Odluka o imenovanju predsjednika Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona (Dino Konaković)
2. Odluka o odbijanju prigovora Milenka Milićevića kao neosnovanog a iz razloga datih u obrazloženju
3. Odluka o odbijanju prigovora Smiljane Vovne kao neosnovanog a iz razloga datih u obrazloženju
4. Odluka o odbijanju prigovora Zvonka Pranjića kao neosnovanog a iz razloga datih u obrazloženju
5. Odluka o odbijanju prigovora Ferida Muslića kao neosnovanog a iz razloga datih u obrazloženju
6. Odluka o odbijanju prigovora Hariza Šarića kao neosnovanog a iz razloga datih u obrazloženju
7. Odluka o izmjeni Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona, (Mirela Memić umjesto Alena Karića za člana Administrativne komisije)
8. Odluka o odobravanju Odluke o izmjeni Programa sufinansiranja projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdjevanja općine Čelić
9. Odluka o usvajanju Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja Javne ustanove Osnovna muzička škola Gračanica
10. Odluka o izmjeni i dopunama Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona
11. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona
12. Odluka o potvrđivanju Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
13. Odluka o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
14. Odluka o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite branilaca i članova njihovih porodica
15. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za izdavanje udžbenika i drugih nastavnih sredstava
16. Odluke o smjeni ministara u Vladi Tuzlanskog kantona (MUP i Min. za rad, socijlanu politiku i povratak)
17. Odluka o smjeni predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona (pokrenut vitalni nacioalni interes)
18. Odluka o smjeni Vlade Tuzlanskog kantona (pokrenut vitalni nacioalni interes)
19. Odluka o davanju ovlaštenja sekretarima ministarstava

⦁ 1 strategija
1. nacrt Strategije prema mladima Tuzlanskog kantona 2020.-2024.
- 1 rezolucija
1. Rezolucija o osudi podrivanja ustavnog poretka u Bosni i Hercegovini i nepoštivanja institucija Bosne i Hercegovine

- 4 mišljenja na federalne propise
1. mišljenje Skupštine Tuzlanskog kantona na federalni nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom
2. mišljenje Skupštine Tuzlanskog kantona na nacrt federalnog Zakona o podršci porodicama sa djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine
3. mišljenje Skupštine Tuzlanskog kantona na federalni nacrt Zakona o vijeću zaposlenika
4. mišljenje Skupštine Tuzlanskog kantona na federalni nacrt Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca – nije prihvaćeno mišljenje

⦁ 54 zaključka

Na sjednicama Skupštine Tuzlanskog kantona, u periodu januar – decembar 2020. godine, razmatrano je i:
⦁ 42 dokumenta analitičko – informativnog karaktera

Izvještaji
1. Izvještaj o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. godini
2. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2019. godinu – nije prihvaćen
3. Izvještaj o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona za 2019. godinu – nije prihvaćen
4. Izvještaj o radu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za 2019. godinu
5. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2019. godine – nije prihvaćen
6. Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za period 1.1.-31.12.2019. godine
7. Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2019. godine
8. Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2019. godine
9. Izvještaj o radu Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona za period 1.1.2019.-31.12.2019. godine
10. Izvještaj o radu Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona za period 1.1.2019.-31.12.2019. godine
11. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2019. godine
12. Izvještaj o radu sa Izvještajem o izvršenju Finansijskog plana Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Tuzla za period 1.1.-31.12.2019. godine – nije prihvaćen
13. Izvještaj o radu Vlade Tuzlanskog kantona za 2019. godinu
14. Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći za period od 1.1. do 31.12.2019. godine – nije prihvaćen
15. Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2019. godinu – nije prihvaćen
16. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ Banovići za 2019. godinu – nije prihvaćen
17. Izvještaj o radu i poslovanju Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla za 2019. godinu – nije prihvaćen
18. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period juli-decembar 2019. godine – nije prihvaćen
19. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica za period 1.1.-31.12.2019. godine – nije prihvaćen
20. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Veterinarski zavod“ Tuzlanskog kantona za 2019. godinu – nije prihvaćen
21. Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj za 2019. godinu – nije prihvaćen
22. Izvještaj o radu Javnog preduzeća Radio-televizija Tuzlanskog kantona za 2019. godinu – nije prihvaćen
23. Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1.-30.6.2020. godine

Informacije
1. Informacija o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2019. godini
2. Informacija o poduzetim mjerama u cilju prevencije i sprečavanja širenja korona virusa na području Tuzlanskog kantona sa prijedlozima mjera (nije po programu rada)
3. Informacija o aktuelnoj situaciji u vezi sa migrantima na području Tuzlanskog kantona (nije po programu rada)
4. Informacija o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za 2019. godinu
5. Narativno izvješće o radu Kantonalnog tužiteljstva Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2019. godine
6. Informacije o radu u Tuzli i općinskih sudova Tuzla, Banovići, Gradačac, Gračanica, Kalesija, Lukavac, Srebrenik i Živinice za 2019. godinu
7. Informacija o aktuelnoj situaciji u vezi sa pandemijom korona virusa na području Tuzlanskog kantona (nije po programu rada)
8. Informacija Kantonalne uprave civilne zaštite o nabavci medicinske i zaštitne opreme
9. Informacija Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona o prenosu sredstava po Programu dodjele bespovratnih sredstava ugovornim javnim zdravstvenim ustanovama za 2020. godinu u cilju suzbijanja i širenja virusa COVID-19 (nije po programu rada)
10. Informacija Kantonalne direkcije robnih rezervi o nabavljenim i isporučenim sredstvima za dezinfekciju (nije po programu rada)
11. Informacija o aktuelnoj situaciji u vezi sa pandemijom korona virusa na području Tuzlanskog kantona (juli 2020.) (nije po programu rada)
12. Informacija o stanju u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona u 2019. godini
13. Informacija o stanju turističko-ugostiteljske djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2019. godini
14. Informacija o stanju trgovačke djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2019. godini
15. Informacija o aktuelnoj situaciji u vezi sa pandemijom korona virusa na području Tuzlanskog kantona (juli 2020.) (nije po programu rada)
16. Informacije o aktuelnoj situaciji u vezi sa pandemijom korona virusa na području Tuzlanskog kantona (oktobar 2020.) (nije po programu rada)
17. Informacija o stanju obrta na području Tuzlanskog kantona u 2019. godini i pravcima razvoja
18. Informacija o stanju u oblasti kulture na području Tuzlanskog kantona u 2019. godini
19. Informacija o obezbjeđenju rezerve krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnosti obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2019. godinu

Realizacija Programa rada Skupštine Tuzlanskog kantona

Programom Skupštine TK za period januar – decembar 2020. planirano je donošenje 36 normativna akta (29 zakona, 4 odluke, 3 strategije), od čega je realizovano 17 (47%) (doneseno je 15 zakona, 1 odluka i 1 nacrt strategije).
Osim toga, doneseno je 11 zakona i 18 odluka koje nisu planirane Programom Skupštine za 2020. godinu.

Programom Skupštine TK za period januar - decembar 2020. planirano je razmatranje 44 dokumenta analitičko-informativnog sadržaja, realizovano je 32 (72%), od čega 13 dokumenata nije prihvaćeno.
Takođe su razmatrani: 1 rezolucija, 9 informacija, izmjena i dopune Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona i 4 nacrta federalnih propisa koji nisu bili planirani Programom rada Skupštine Tuzlanskog kantona za 2020. godinu.

U vezi realizacije Programa rada dostavljene su informacije od strane pojedinih ministarstava u kojima su navedeni razlozi za neizvršavanje programskih aktivnosti:
⦁ Ministarstvo obrazovanja i nauke – vezano za zakone iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja – traži da se prvo urade prečišćeni tekstovi zakona prije utvrđivanja izmjena i dopuna (s obzirom da su zakoni pretrpjeli više izmjena i dopuna), dopis broj: 10/1-34-000912/20 od 17.1.2020. godine
⦁ Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice obavještava:
- da kasne sa dostavljanjem Odluke o usvajanju detaljnih planskih dokumenata iz nadležnosti Tuzlanskog kantona (Regulacioni plan lokaliteta Zlača, na površini od 75,94 ha; Regulacioni plan lokaliteta Muška voda, na površini od 31,69 ha; Urbanistički projekat lokaliteta Djevojačka pećina, na površini od 9 ha) zbog ponavljanja postupka za javne nabavke, ali pretpostavljaju da će akti biti dostavljeni u skupštinsku proceduru do kraja godine;
⦁ Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja obavještava da su razlozi kašnjenja dostavljanja Izvještaja o radu JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ ponovljena procedura izbora vanjskog revizora i zbog nemogućnosti dostave izvještaja vanjskog revizora, dopis broj: 05-04-202-1/20 od 2.6.2020. godine;
⦁ Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice, dopisom broj: 12-1-19-16992/20 od 26.8.2020. godine, obavještava da iz razloga angažovanja finansijskih sredstava za ublažavanje posljedica uzrokovanih pandemijom Covid 19, aktivnosti vezane za Plan upravljanja otpadom Tuzlanskog kantona 2021.-2026. i Kantonalni plan zaštite okoliša Tuzlanskog kantona 2021.-2026. nisu provedene.

Početkom marta 2020. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine, pa i u Tuzlanskom kantonu proglašeno je stanje nesreće uzokovano pandemijom korona virusa.
Krizni štab Ministarstva zdravstva i Kantonalni štab civine zaštite proglasili su vanredno stanje u kojem je bilo onemogućen ili ograničen rad poslovnih subjekata i kretanje stanovništva.
Mjere koje su propisane radi sprečavanja širenja virusa u prvi mah dala su dobre rezultate ali je uveliko bio otežan rad zakonodavnog tijela Tuzlanskog kantona.
Sva energija se usmjerila na sprečavanje širenja virusa i pomoći poslovnim subjektima od kojih su mnogi smanjili poslovne aktivnosti a time i ugrozili svoje poslovanje.
Ova nesvakidašnja okolnost širenja virusa koji je zahvatio cijelu Planetu, razlog je ovakvog procenta ispunjenja programskih zadataka Skupštine Tuzlanskog kantona.

U realizaciji Programa rada, Skupština Tuzlanskog kantona je ostvarila visok stepen saradnje sa predstavnicima sredstava javnog informisanja, koji su pratili rad i izvještavali o aktivnostima Skupštine i njenih radnih tijela u skladu sa preporukama sprečavanja širenja virusa Covid 19, - ombudsmanima/ombudsmenima Bosne i Hercegovine.
Takođe, visok stepen saradnje je nastavljen sa međunarodnim organizacijama koje imaju sjedište u Tuzli.
Kolegij Skupštine Tuzlanskog kantona


Tuzla, januar 2021. godine

0 0