Izvještaji o realizaciji PR

INFORMACIJA O REALIZACIJI PROGRAMA RADA SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA ZA PERIOD JANUAR – DECEMBAR 2019. GODINE

 

07.02.2020 08:45
Slika
 

I N F O R M A C I J A
O REALIZACIJI PROGRAMA RADA SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA
za period januar – decembar 2019. godine
U periodu januar – decembar 2019. godine održano je 17 sjednica Skupštine, od kojih:
- 8 regulatorno-radnih sjednica
- 7 sjednica hitnog karaktera
- 2 svečane sjednice:
⦁ u povodu 1. marta – Dana nezavisnosti BiH
⦁ u povodu 25. novembra – Dana državnosti BiH
- četiri nastavka Konstituirajuće sjednice 9. saziva Skupštine Tuzlanskog kantona

U pripremama sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona posebno treba istaknuti rad radnih tijela Skupštine, s obzirom da su dali svoj doprinos u pripremi materijala koji su bili predmet razmatranja Skupštine.

Za analizirajući period, radna tijela Skupštine održala su 57 sjednica, i to:

Naziv radnog tijela Br. održanih sjednica
1 Zakonodavno-pravna komisija 6
2 Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku 5
3 Komisija za obrazovanje, kulturu, sport i mlade 5
4 Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša 5
5 Komisija za rad, zdravstvo i socijalnu politiku 5
6 Administrativna komisija 3
7 Privremena Administrativna komisija 11
8 Komisija za ustavna pitanja 1
9 Komisija za borbu protiv korupcije 3
10 Komisija za pravdu, ljudska prava i građanske slobode 3
11 Komisija za jednakopravnost spolova 3
12 Komisija za izbor i imenovanja 3
13 Privremena Komisija za izbor i imenovanja 4

Kolegij Skupštine Tuzlanskog kantona održao je 23 sjednice.
Služba Skupštine, u periodu od 1.1.2019. do 31.12.2019. godine, izdala je 15 brojeva "Službenih novina Tuzlanskog kantona“.

Na 15 regulatorno-radnih i hitnih sjednica razmatrano je 99 tačaka dnevnog reda (u prosjeku po sjednici 6,6 tačaka dnevnog reda), na kojima je doneseno:

⦁ 18 zakona
1. Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu
2. Zakon o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu
3. Zakon o izmjenama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu
4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Mješovita srednja škola u Sapni
5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Gimnazija „Ismet Mujezinović“ u Tuzli
6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Osnovna škola „Sjenjak“ u Tuzli
7. Zakon o prestanku važenja Zakona o uređenju imovinsko-pravnih i drugih odnosa u vezi sa preuzimanjem prava i obaveza osnivača prema srednjim školama koje imaju status javne ustanove
8. Zakon o prestanku važenja Zakona o uređenju imovinsko-pravnih i drugih odnosa u vezi sa preuzimanjem prava i obaveza osnivača prema osnovnim školama koje imaju status javne ustanove
9. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Mješovita srednja škola Lukavac
10. Zakon o dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava
11. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon
12. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o robnim rezervama Tuzlanskog kantona
13. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju
14. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju
15. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu
16. Budžet Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
17. Zakon o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
18. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju

⦁ 2 nacrta zakona:
1. nacrt Zakona o zaštiti kulturne baštine (nacrt usvojen 18.10.2019. javna rasprava 20 dana)
2. nacrt Zakona o pečatu Tuzlanskog kantona (nacrt usvojen 16.12.2019. javna rasprava 30 dana)

- 20 odluka
1. Odluka o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2019. godinu
2. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, broj: 05-0511-1-71-2/19 od 25.3.2019. godine
3. Odluka o smjeni Vlade Tuzlanskog kantona
4. Odluka o davanju ovlaštenja sekretarima ministarstava
5. Odluka o potvrđivanju imenovanja Vlade
6. Odluka o razrješenju ministra za boračka pitanja u Vladi Tuzlanskog kantona
7. Odluka o potvrđivanju imenovanju ministra za boračka pitanja u Vladi Tuzlanskog kantona
8. Odluka o davanju potrebnog ovlaštenja i saglasnosti u vezi sa izgradnjom objekta „Roditeljska kuća“ u krugu Klinike za dječije bolesti Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla
9. Odluka o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona
10. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Vlade Tuzlanskog kantona o izmjeni Odluke broj: 02/1-14-6658/17 od 21.3.2017. godine (vodosnabdijevanje Gradačac)
11. Odluka o razrješenju predsjednika Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona
12. Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona za period od 2018. do 2022. godine
13. Odluka o izmjeni Odluke Skupštine Tuzlanskog kantona o davanju saglasnosti broj: 01-02-129-2/19 od 8.4.2019. godine (u vezi sredstava ZZO)
14. Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o reprogramu obaveza po osnovu III Stand by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom
15. Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o reprogramu obaveza po osnovu IV Stand by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom
16. Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o reprogramu obaveza po osnovu Podugovora o kreditu za Projekat rekonstrukcije Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla
17. Odluka o stavljanju van snage Odluke o usvajanju Strategije za uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju u obrazovanje sa sedmogodišnjim Planom implementacije u Tuzlanskom kantonu
18. Odluka o imenovanju Nezavisnog odbora
19. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Tuzlanskom kantonu za period 1.1. do 31.3.2020. godine
20. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2020. godinu sa Odlukom o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2020. godinu

⦁ Poslovnik Skupštine Tuzlanskog kantona

- 2 Rezolucije
1. Rezolucija o osudi falsificiranja istine i degradiranja stradanja mladih na tuzlanskoj Kapiji 25. Maja 1995. godine
2. Rezolucije povodom presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove

⦁ Zaključak o zauzimanju stava Skupštine
Stav Skupštine Tuzlanskog kantona u povodu organizovane sramne aktivnosti Ministarstva odbrane Republike Srbije u pokušaju negiranja zločina na Tuzlanskoj kapiji

⦁ 2 Programa
1. Program rada Skupštine Tuzlanskog kantona za 2019. godinu
2. Program rada Skupštine Tuzlanskog kantona za 2020. godinu

⦁ 62 zaključka (pregled u prilogu)

Na sjednicama Skupštine Tuzlanskog kantona, u periodu januar – decembar 2019. godine, razmatrano je i:

⦁ 47 dokumenta analitičko – informativnog karaktera

Izvještaji
1. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2018. godinu
2. Izvještaj o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini (nije prihvaćen)
3. Izvještaj o radu i poslovanju Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla za 2018. godinu (nije prihvaćen)
4. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona Tuzla za 2018. godinu (nije prihvaćen)
5. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ Banovići za 2018. godinu (nije prihvaćen)
6. Izvještaj o radu Javnog preduzeća Radio-televizija Tuzlanskog kantona za 2018. godinu (nije prihvaćen)
7. Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o. za period 1.1. do 31.12.2018. godine (nije prihvaćen)
8. Izvještaj o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona za 2018. godinu (nije prihvaćen)
9. Izvještaj o radu sa Izvještajem o izvršenju finansijskog plana Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Tuzla za period 1.1.-31.12.2018. godine (nije prihvaćen)
10. Izvještaj o radu i poslovanju Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla za period I – XII 2018. godine (nije prihvaćen)
11. Izvještaj o radu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za 2018. godinu (nije prihvaćen)
12. Izvještaj o radu Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona za period 1.1. do 31.12.2018. godine (nije prihvaćen)
13. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica za 2018. godinu (nije prihvaćen)
14. Izvještaj o poslovanju JP „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj za 2018. godinu (nije prihvaćen)
15. Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za period 1.1.-31.12.2018. godine (nije prihvaćen)
16. Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2018. godinu (nije prihvaćen)
17. Izvještaj o radu Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona za period 1.1.2018. - 31.12.2018. godine (nije prihvaćen)
18. Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći za period 1.1. do 31.12.2018. godine (nije prihvaćen)
19. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2018. godine (nije prihvaćen)
20. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu (nije prihvaćen)
21. Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2018. godine (nije prihvaćen)
22. Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2018. godine (nije prihvaćen)
23. Izvještaj o razvoju sa Izvještajem o implementaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016.-2020. godina za 2018. godinu
24. Izvještaj o finansijskoj reviziji Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu i Program mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti u finansijskim izvještajima Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu konstatovanih od strane Ureda za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine
25. Izvještaj o radu i poslovanju Univerziteta u Tuzli za 2018. godinu (nije prihvaćen)
26. Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva u Tuzli za period 1.1. do 31.12.2018. godine
27. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period januar - juni 2018. godine (nije prihvaćen)
28. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period juli - decembar 2018. godine (nije prihvaćen)
29. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period januar - juni 2019. godine (nije prihvaćen)
30. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period januar – juni 2019. godine (nije prihvaćen)

Informacije
1. Informacija o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za 2018. godinu
2. Informacija o stanju obrta na području Tuzlanskog kantona za 2018. godinu i pravcima razvoja obrta
3. Informacija o obezbjeđivanju rezerve krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnosti obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2018. godinu
4. Informacija o stanju trgovačke djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini
5. Informacija o stanju turističko-ugostiteljske djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini
6. Informacija o stanju u oblasti kulture na području Tuzlanskog kantona za 2018. godinu
7. Informacija o stanju u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona za 2018. godinu
8. Informacija o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini
9. Informacija o stanju privrede na području Tuzlanskog kantona za 2018. godinu
10. Informacija o radu Kantonalnog suda u Tuzli i općinskih sudova za 2018. godinu
11. Informacije o provođenju Kaznenog zakona u Tuzlanskom kantonu i narativni izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2018. godine i
12. Informacija o stanju migrantske krize na području Tuzlanskog kantona sa prijedlogom mjera na njeno upravljanje
13. Informacija o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u školskoj 2017/2018. godini
14. Informacija o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u školskoj 2018/2019. godini

- 2 Analize
1. Analiza stanja u oblasti socijalne i dječije zaštite na području Tuzlanskog kantona sa programom mjera
2. Analiza zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatori zdravlja u 2018. godini

⦁ 1 Inicijativu
Inicijativa Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona za putnu deblokadu grada Tuzla i Tuzlanskog kantona

Realizacija Programa rada Skupštine Tuzlanskog kantona

Programom Skupštine TK za period januar – decembar 2019. planirano je donošenje 37 normativnih akata (2 budžeta, 28 zakona, 4 odluke, 2 strategije i 1 plan), od čega je realizovano 15 (40%) (doneseno je 2 budžeta, 12 zakona, 1 odluka i 2 zakona u nacrt).
Osim toga, doneseno je 4 zakona i 19 odluka koje nisu planirane Programom Skupštine za ovaj period rada.

Programom Skupštine TK za period januar - decembar 2019. planirano je razmatranje 42 dokumenta analitičko-informativnog sadržaja, realizovano je - 41 (97%), od čega 24 dokumenta nisu prihvaćena.
Takođe su razmatrani: 1 program, 2 rezolucije, 2 informacije, 2 izvještaja, 1 inicijativa, Poslovnik Skupštine Tuzlanskog kantona i Program rada Skupštine Tuzlanskog kantona za 2020. godinu, koji nisu bili planirani Programom rada Skupštine Tuzlanskog kantona za navedeni period.

U vezi realizacije Programa rada dostavljene su informacije od strane pojedinih ministarstava u kojima su navedeni razlozi za neizvršavanje programskih aktivnosti:
⦁ Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice u svom dopisu broj 02-02-470-52/17 od 26.11.2019. godine obavještava Skupštinu TK da su Programom rada Skupštine TK planirani: Zakon o zaštiti životne sredine Tuzlanskog kantona (nije ga potrebno donositi jer je Parlament FBiH donio Zakon o zaštiti okoliša kojim su utvrđene nadležnosti kantona u ovoj oblasti, a Ministarstvo je podzakonskim aktoma dodatno uredilo ovu oblast na svom području); Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima (provođenjem jane rasprave na nacrt ovog zakona zaključeno je da predložene izmjene i dopune ne bi bilo trenutno provedive, te će Zakon biti predložen za 2020. godinu);
Odluke o usvajanju detaljnih planskih dokumenata iz nadležnosti Tuzlanskog kantona:
⦁ Regulacioni plan lokaliteta Zlača, na površini od 75,94 ha
⦁ Regulacioni plan lokaliteta Muška voda, na površini od 31,69 ha
⦁ Urbanistički projekat lokaliteta Djevojačka pećina, na površini od 9 ha
(za izradu ovih detaljnih planskih akata, u toku je postupak javnih nabavki)
- Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak u svom dopisu broj: 02-02-470-51/18 od 21.11.2019. godine obavještava Skupštinu TK da stavljanje u proceduru Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom i Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova zavisi od usvajanja posebnih zakona iz ovih oblasti na Federalnom nivou; a kad je Zakon o studentskom radu u pitanju, dato je obrazloženje da ne postoji ustavni osnov da kantoni donesu ovaj zakon.
⦁ Ministarstvo za boračka pitanja u svom dopisom broj: 02-02-470-42/18 od 6.8.2019. godine obavještava Skupštinu TK da prolongira dostavljane planiranih akata Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica imajući u vidu da je u toku donošenje Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica za novembar a Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite branilaca i članova njihovih porodica za decembar 2019. godine.
⦁ Ministarstvo privrede, u svom dopisom broj: 02-02-470-40/18 od 16.5.2019. godine obavještava Skupštinu TK će programirani Zakon o poduzetničkoj infrastrukturi biti dat u skupštinsku proceduru nakon donošenja Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture od strane Parlamenta BiH.


U realizaciji Programa rada, Skupština Tuzlanskog kantona je ostvarila visok stepen saradnje sa:
- predstavnicima sredstava javnog informisanja, koji su redovno pratili rad i izvještavali o svim aktivnostima Skupštine i njenih radnih tijela,
- ombudsmanima/ombudsmenima Bosne i Hercegovine,
- nevladinom organizacijom Centar civilnih inicijativa Tuzla koja je kontinuirano obavještavala civilne strukture i građane o svim aktivnostima Skupštine Tuzlanskog kantona i radnih tijela Skupštine Tuzlanskog kantona.
- takođe, visok stepen saradnje je nastavljen sa međunarodnim organizacijama koje imaju sjedište u Tuzli.


Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona
Žarko Vujović

Tuzla, decembar 2019. godine
0 0