Zapisnici

Zapisnik sa 3. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

održane 21.2.2019. godine sa početkom u 10,00 sati

28.03.2019 10:44
 B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 02-02-64-8/19
Tuzla, 21.2.2019.g.


Na osnovu člana 86. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst
("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14, 6/15 i 4/18), Služba
Skupštine Tuzlanskog kantona d a j e


Z A P I S N I K
SA TREĆE SJEDNICE SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA ODRŽANE 21.2.2019. GODINE SA POČETKOM U 10,00 SATI

Sjednica je počela intoniranjem himne Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona Senad Alić je otvorio treću sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona, te obavijestio poslanike da današnjoj sjednici prisustvuju 32 poslanika.
Pored poslanika, predsjednik Skupštine je pozdravio i prisutne goste, te predstavnike medija javnog informisanja.

Predsjednik Skupštine je konstatovao da je poslanicima dostavljen zapisnik sa druge sjednice Skupštine, te je isti dao na izjašnjavanje.

Skupština Kantona je jednoglasno usvojila Zapisnik sa druge sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona,bez primjedbi.

Prije prelaska na rad predsjednik Skupštine je obavijestio poslanike da je Kolegij Skupštine zauzeo stav da se na današnjoj sjednici ne ide sa poslaničkim pitanjima i inicijativama i, ukoliko su poslanici saglasni, da se pređe na utvrđivanje dnevnog reda.
U vezi navedenog prijedloga poslanik Mahir Mešalić je iznio poslovničku intervenciju te obavijestio poslanike da je na Kolegiju Skupštine Klub poslanika DF bio „protiv“ prijedloga da se na današnjoj sjednici ne ide sa poslaničkim pitanjima i inicijativama, te je iznio da se i na današnjoj sjednici ograđuje od stava Kolegija Skupštine. Muamer Zukić je iznio da se slaže sa diskusijom poslanika Mešalića, te je iznio da smatra da bi u skladu sa Poslovnikom Skupštine na današnjoj sjednici trebao biti poslanički sat. Predsjednik Skupštine je pojasnio da je Kolegij Skupštine zauzeo stav vezano za poslanička pitanja i inicijative (osim Kluba poslanika DF) i da je očekivao da se takav stav podrži na klubovima poslanika političkih stranaka. Nakon iznesenog dao je na izjašnjavanje prijedlog Kolegija Skupštine da se na današnjoj sjednici ne ide sa poslaničkim pitanjima i inicijativama.

Prijedlog Kolegija Skupštine je prihvaćen sa 20 glasova „za“, 8 glasova „protiv“ i 1 „uzdržanim“ glasom.

Predsjednik Skupštine je konstatovao da je uz poziv za današnju sjednicu dostavljen prijedlog dnevnog reda.
U konsultaciji sa predsjednicima klubova poslanika, ispred Kolegija Skupštine predložio je da se povuče 3. tačka dnevnog reda „Razmatranje prijedloga i donošenje Programa rada Skupštine Tuzlanskog kantona za 2019. godinu“, jer su potrebne dodatne konsultacije, zbog velikog broja prisitglih prijedloga i inicijativa.

Poslanik Bego Gutić je u ime Kluba poslanika SDA predložio da predsjednik da pauzu od 5 minuta i da sazove hitnu sjednicu Kolegija Skupštine na kojoj će se dogovoriti o eventualnoj izmjeni dnevnog reda.
Predsjednik Skupštine je dao pauzu od 5 minuta za sjednicu Kolegija Skupštine. (pauza data u 10,15 sati).

Nastavljeno sa radom u 10,25 sati.

Nakon pauze, poslanik Bego Gutić je obrazložio razloge pauze i iznio da će Klub poslanika SDA ispoštovati stav Kolegija i da smatra da se na današnjoj sjednici mogla otvoriti rasprava o Programu rada Skupštine Tuzlanskog kantona za 2019. godinu bez donošenja konačne odluke.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da je stav Kolegija Skupštine da se sa današnje sjednice povuče 3. tačka dnevnog reda „Razmatranje prijedloga i donošenje Programa rada Skupštine Tuzlanskog kantona za 2019. godinu“.

Nakon iznesenog predsjednik Skupštine je dao na izjašnjavanje sljedeći

D n e v n i r e d :

1. Razmatranje nacrta Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu
2. Razmatranje nacrta Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu

Skupština Kantona je jednoglasno usvojila dnevni red treće sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona.

T o k s j e d n i c e:

1. U okviru prve tačke dnevnog reda razmatran je nacrt Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu.
Predsjednik Skupštine je konstatovao da je poslanicima dostavljen izvještaj privremene Administrativne komisije.
Uvodno izlaganje je podnio ministar finansija Miralem Nuhanović.
Otvorena je rasprava u kojoj su učestvovali poslanici: Azra Okić, Žarko Vujović, Alen Karić, Midhat Čaušević, Selim Bešlagić, Fahrudin Skopljak, Muamer Zukić, Zumra Begić, Šekib Umihanić, Dževad Hadžić, Suvada Džuzdanović, Boris Krešić, Bego Gutić, Rasim Dostović i Mahir Mešalić.
Predsjednik Skupštine Senad Alić je zaključio raspravu i dao na izjašnjavanje sljedeći zaključak:
Skupština Kantona prihvata nacrt Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu i konstatuje da nacrt može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Budžeta sa stavovima i primjedbama na nacrt Budžeta koje je izložilo radno tijelo i poslanici, te se uz zaključak sa tim stavovima i primjedbama dostavlja Ministarstvu finansija da ih uzme u obzir prilikom izrade prijedloga Budžeta.
Javnu raspravu će provesti Ministarstvo finansija, sumirati rezultate javne rasprave i sačiniti izvještaj koji će dostaviti Vladi Kantona i poslanicima Skupštine uz prijedlog Budžeta.
Rok za javnu raspravu je 15 dana.

Skupština Kantona je jednoglasno prihvatila navedeni zaključak.

2. U okviru druge tačke dnevnog reda razmatran je nacrt Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu.
Pošto nije bilo rasprave predsjednik Skupštine je dao na izjašnjavanje sljedeći zaključak:
Skupština Kantona prihvata nacrt Zakona o izvršenju Budžeta TK za 2019. godinu, ikonstatuje da nacrt može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Zakona sa stavovima i primjedbama na nacrt Zakona koje su izložili poslanici, te se uz zaključak sa tim stavovima i primjedbama dostavlja Ministarstvu finansija da ih uzme u obzir prilikom izrade prijedloga Zakona.
Javnu raspravu će provesti Ministarstvo finansija, sumirati rezultate javne rasprave i sačiniti izvještaj koji će dostaviti Vladi Kantona i poslanicima Skupštine uz prijedlog Zakona.
Rok za javnu raspravu je 15 dana.

Skupština Kantona je jednoglasno prihvatila navedeni zaključak.

Sjednica je završena u 12,50 sati.


Sekretar Skupštine
Enisa Hasanagić
0 0