Pozivi

Saziv treće sjednice Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade

koja će se održati u ponedjeljak 18.11.2019. godine, sa početkom u 14,00 sati,

13.11.2019 13:57
Slika
 

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za obrazovanje, kulturu, sport
i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-459-1/19
Tuzla, 12.11.2019.g.

Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
treću sjednicu Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u ponedjeljak 18.11.2019. godine, sa početkom u 14,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:
1. Razmatranje nacrta Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu u dijelu koji se odnosi na obrazovanje, kulturu, sport i mlade
2. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Univerziteta u Tuzli za 2018. godinu
3. a) Predstavka grupe roditelja „prijava zloupotrebe položaja menadžmenta Srednje
medicinske škole Tuzla“
b) Dostava dokumentacije JU Srednja medicinska škola Tuzla u vezi sa prijavom zloupotrebe položaja menadžmenta srednje medicinske škole Tuzla“
4. Razmatranje Inicijative Vijeća mladih Tuzlanskog kantona
5. Razmatranje anonimne predstavka „Prijava na nezakonit rad Ministarstva obrazovanja TK“ (02-49-447-1/19 od 8.11.2019.g.)
6. Razmatranje zahtjeva Fondacije Muharem Berbić za dostavljanje informacije o radu Skupštine, a koje se odnose na problematiku mladih u BiH
7. Tekuća pitanja


Predsjednik Komisije
Midhat Čaušević, v.r.
0 0