Pozivi

Saziv prve sjednicu Komisije za pravdu, ljudska prava i građanske slobode

koja će se održati u srijedu 23.10.2019. godine, sa početkom u11,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

14.10.2019 07:47
Slika
 


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za pravdu, ljudska prava i građanske
slobode Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-388-1/19
Tuzla, 10.10.2019.g.


Na osnovu člana 23. Poslovnika o radu Komisije za pravdu, ljudska prava i građanske slobode Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije za pravdu, ljudska prava i građanske slobode

S A Z I V A

prvu sjednicu Komisije za pravdu, ljudska prava i građanske slobode,
koja će se održati u srijedu 23.10.2019. godine, sa početkom u11,00 sati,
u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Upoznavanje sa Poslovnikom o radu Komisije za pravdu, ljudska prava i
građanske slobode, Skupštine Tuzlanskog kantona
2. Tekuća pitanja

Predsjednik
Komisije za pravdu, ljudska prava i
građanske slobode
Vedrana Petrović, v.r.
0 0