Pozivi

Saziv prve sjednice Komisije za izbor i imenovanja Skupštine Tuzlanskog kantona,

koja će se održati u ponedjeljak, 28.10.2019. godine, sa početkom u 9,30 sati u prostorijama Skupštine TK

25.10.2019 10:18
Slika
 
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za izbor i imenovanja
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-419-1/19
Tuzla, 23.10.2019.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za izbor i imenovanja Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

prvu sjednicu Komisije za izbor i imenovanja Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u ponedjeljak 28.10.2019. godine, sa početkom u 9,30 sati u prostorijama Skupštine TK

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Odluke o razrješenju predsjednika Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona
2. Donošenje Odluke o ponovnom objavljivanju Javnog konkursa za imenovanje članova Nezavisnog odbora
3. Tekuća pitanja


Predsjednik
Komisije za izbor i imenovanja,
Lejla Vuković, v.r.
0 0