Pozivi

Saziv druge sjednice Komisije za jednakopravnost spolova

koja će se održati u srijedu 20.11.2019. godine, sa početkom u 12,00 sati,

13.11.2019 14:18
Slika
 

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za jednakopravnost spolova
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-458-1/19
Tuzla, 12.11.2019.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za jednokopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednica Komisije

S A Z I V A

drugu sjednicu Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u srijedu 20.11.2019. godine, sa početkom u 12,00 sati,
u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje nacrta Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu u dijelu koji se
odnosi na rad, zdravstvo i socijalnu politiku
2. Upoznavanje sa odgovorom Zavoda za javo zdravstvo FBiH u vezi zaključka Komisije od 16.10.2019. godine
3. Upoznavanje sa molbom Udruženja žena Romkinja „Bolja budućnost“ Grada Tuzla u vezi održavanja zajedničkog sastanka
4. Tekuća pitanja

Predsjednica
Komisije za jednakopravnost spolova
Azra Okić, v.r.
0 0