Pozivi

Saziv četvrte sjednice Zakonodavno-pravne komisije

koja će se održati u ponedjeljak 18.11.2019. godine, sa početkom u 12,00 sati,

13.11.2019 13:51
Slika
 B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Zakonodavno-pravna komisija
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-455-1/19
Tuzla, 12.11.2019.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
četvrtu sjednicu Zakonodavno-pravne komisije, koja će se održati u ponedjeljak 18.11.2019. godine, sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Zakona o dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava
2. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon
3. Razmatranje nacrta Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
4. Razmatranje nacrta Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
5. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona za period od 2018. do 2022. godine
6. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti broj:01-02-129-2/19 od 8.4.2019. godine
7. Razmatranje prijedloga Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona
8. Razmatranje zahtjeva sekretara organa uprave grada Živinice za tumačenja člana 14. Zakona o pravobranilaštvu
9. Tekuća pitanja


Predsjednik
Zakonodavno-pravne komisije
Muamer Zukić, v. r.
0 0