Pozivi

Saziv 9. sjednice Komisije za jednakopravnost spolova

koja će se održati u petak, 24.7.2020. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

20.07.2020 11:15
 

 

B o s n a  i  H e r c e g o v i n a

- Federacija Bosne i Hercegovine -

T U Z L A N S K I   K A N T O N

            S k u p š t i n a

- Komisija za jednakopravnost spolova

Skupštine Tuzlanskog kantona -

Broj: 02-02-484-1/20

Tuzla, 20.7.2020.g.

 

 

            Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za jednokopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednica Komisije

 

S A Z I V A
devetu sjednicu Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u petak, 24.7.2020. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

 

            Za sjednicu predlaže sljedeći

 

D n e v n i  r e d:

 

  1. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj

zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom

  1. Pokretanje inicijative za izradu Godišnjeg operativnog i finansijskog plana za

provedbu Džender akcionog plana BiH u Tuzlanskom kantonu (Džender akcioni plan Bosne i Hercegovine za period od 2018. do 2022.)

  1. Upoznavanje sa obavještenjem Općinskog vijeća Kladanj u vezi molbe za podršku

UG “Viva Žene” Tuzla - realizacija zaključka Komisije od 29.4.2020. godine

  1. Upoznavanje sa obavještenjem o aktivnostima Udruženja “HO Horizonti”
  2. Tekuća pitanja

 

 

                                                                                                    Predsjednica

                                                                                   Komisije za jednakopravnost spolova

                                                                                                         

                                                                                                     Azra Okić, v.r.

0 0