Pozivi

Saziv 5. sjednice Zakonodavno-pravne komisije

koja će se održati u petak 13.12.2019. godine, sa početkom u 9,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

09.12.2019 10:48
Slika
 
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Zakonodavno-pravna komisija
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-526-2/19
Tuzla, 09.12.2019.g.Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

petu sjednicu Zakonodavno-pravne komisije, koja će se održati u petak 13.12.2019. godine, sa početkom u 9,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o robnim rezervama Tuzlanskog kantona
2. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju
3. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju
4. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu
5. Razmatranje nacrta Zakona o pečatu Tuzlanskog kantona
6. Razmatranje prijedloga:
a) Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o reprogramu obaveza po osnovu III Stand by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom
b) Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o reprogramu obaveza po osnovu IV Stand by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom
c) Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o reprogramu obaveza po osnovu Podugovora o kreditu za Projekat rekonstrukcije Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla
7. Razmatranje prijedloga Odluke o stavljanju van snage Odluke o usvajanju Strategije za uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju u obrazovanje sa sedmogodišnjim Planom implementacije u Tuzlanskom kantonu
8. Upoznavanje sa mišljenjem Ministarstva obrazovanja i nauke u vezi zahtjeva Zife Huremović, za pravno tumačenje člana 101. stavova (3), (4) i (5) Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju („Službene novine TK“ broj: 17/11, 9/15, 6/16 i 14/18)
9. Tekuća pitanjaPredsjednik
Zakonodavno-pravne komisije
Muamer Zukić, v. r.
0 0