Pozivi

Saziv 5. sjednice Komisije za jednakopravnost spolova

koja će se održati u srijedu 26.02.2020. godine, sa početkom u 14,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

21.02.2020 14:39
Slika
 

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za jednakopravnost spolova
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-149-1/20
Tuzla, 21.02.2020.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za jednokopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednica Komisije

S A Z I V A

petu sjednicu Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u srijedu 26.02.2020. godine, sa početkom u 14,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:


1. Uspostavljanje saradnje općinskih/gradskih komisija sa Komisijom za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona
2. Tekuća pitanja

Predsjednica
Komisije za jednakopravnost spolova
Azra Okić, v.r.
0 0