Pozivi

Saziv 40. sjednice Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona

 

20.02.2018 14:38
koja će se održati u ponedjeljak, 26.2.2018. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za privredu, ekonomsku
i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-125-1/18
Tuzla, 19.2.2018.g.

Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
četrdesetu sjednicu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona koja će se održati u ponedjeljak, 26.2.2018. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Zakona o dopunama Zakona o novčanim podrškama u
poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona
2. Razmatranje prijedloga Zakona o dopunama Zakona o regulisanju dospjelih a
neuplaćenih obaveza po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti rudnika uglja u Tuzlanskom kantonu
3. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu
4. Razmatranje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uslovima i postupku
legalizacije bespravno izgrađenih građevina
5. Razmatranje nacrta Zakona o dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti
i prava
6. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za period 1.1. – 31.12.2017.godine
7. Tekuća pitanja


Predsjednik Komisije
Mehmed Bajrektarević, v.r.
0 0