Pozivi

Saziv 4. sjednice Komisije za obrazovanje i nauku

koja će se održati u petak 17.7.2020. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

16.07.2020 13:44
 


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za obrazovanje
i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-469-1/20
Tuzla, 15.7.2020.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
četvrtu sjednicu Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u petak 17.7.2020. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći
D n e v n i r e d:
1. a) Razmatranje zahtjeva Samostalnog Sindikata radnika osnovnog obrazovanja i
odgoja Tuzlanskog kantona za izmjene i dopune Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju u Tuzlanskom kantonu
b) Razmatranje amandmanda poslanika Šekiba Umihanića na prijedlog Zakona o
izmjeni Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju, koji je dostavljen na 28. sjednici Skupštine
2. Upoznavanje sa odgovorom Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona u vezi
predstavke Udruženja građana Centar za savremena biološka istraživanja Tuzla
3. Upoznavanje sa odgovorom Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona u
vezi sa inicijativom poslanika Senada Alića koja se odnosi na stanje i upisnu politiku na Univerzitetu u Tuzli
4. Upoznavanje sa odgovorom Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona u vezi zahtjeva
Aktiva profesora biologije i hemije JU Srednja medicinska škola Tuzla
5. Tekuća pitanja

U prilogu Vam dostavljamo dvije anonimne predstavke na rad dekana na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli i protiv poslanika Nedžada Hamzića.


Predsjednik Komisije
Midhat Čaušević, v.r.
0 0