Pozivi

Saziv 33. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona - hitnog karaktera

 

24.12.2020 12:35
Slika
koja će se održati u ponedjeljak, 28.12.2020. godine, sa početkom u 11,00 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-702-1/20
Tuzla, 23.12.2020. godine


Na osnovu člana 59. a u vezi sa članom 57. stav (3) Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 13/19 i 5/20), predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona


S a z i v a

trideset treću sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona – hitnog karaktera,
koja će se održati u ponedjeljak, 28.12.2020. godine, sa početkom u 11,00 sati,
u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli


Za sjednicu predlažem sljedeći


D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2021. godinu

Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona,

Žarko Vujović
0 0